ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรภัทร ห้องแสง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นายจักรภัทร ห้องแสง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 การแข่งขันโครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4) สร้างสรรค์ Infographic ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ How to Break Free from Plastic จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TBCSD) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน