ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์

สุดยอดไปเลย… ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย บุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อผลงาน “กระบวนการจัดทำโครงงานพิเศษทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ”