ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ วง FEEL FRIEND นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดวงดนตรีกับกิจกรรม RMUTP MUSIC CONTEST 2023 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ ขอแสดงความยินดีกับวง FEEL FRIEND ตัวแทนนักศึกษา ของคณะฯ ในการประกวดวงดนตรี ซึ่งได้แก่ นายศุภกร นุชเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นายพีรนนท์ กิตติวิทิตคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นายฌัฐวัฒน์ บุตโต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นายภูพิสุทธิ์ ชาวลุ่มบัว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขามีเดียโปรดั่กชั่นเทคโนโลยี และนายสิทธิชัย ธารากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดวงดนตรีในครั้งนี้