ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลชมเชยในการประกวดวิดีโอสั้น “ เที่ยว ล่อง ส่อง อดีต ” ภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย 4 ภาค

🎉🎉เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🎊 เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลชมเชยในการประกวดวิดีโอสั้น “ เที่ยว ล่อง ส่อง อดีต ” ภายใต้โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย 4 ภาค
🙏🏻โดยได้รับเกียรติจาก นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ นักศึกษาทีม “เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ” ได้แก่ นายเกษมพันธุ์ ศรีเฮืองโคตร นายชาคริต มวนทนะ และทีม “Green vision” ได้แก่ นายธวัชชัย สุดาจันทร์ และนายเดชาธร เฟื่องฟุ้ง
⛳️ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร และได้เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
✨️✨️รวมทั้งภายในงานมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho กิจกรรมสำรวจเส้นทางวัดโพธิ์ด้วย Augmented Reality (AR) และกิจกรรมท่องเที่ยว 3 มิติ โดยใช้ Virtual Reality (VR)
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
🙏🏻ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน และร่วมแสดงความยินดีในครั่งนี้
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน