วิชาเอกการออกแบบการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Mass Communication Technology)

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการในยุคดิจิทัล
 • กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารตราสินค้า

รูปแบบหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานโมบายแอปพลิเคชันธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบสื่อการสื่อสารตราสินค้า
 • นักออกแบบกราฟิก
 • นักสื่อสารการตลาด
 • ผู้ประกอบการสื่อดิจิทัล

ดาวน์โหลด ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 • ทล.บ. วิชาเอกการออกแบบการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการ (Integrated Brand Communications Design)
 • สร้างนักออกแบบการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล สามารถออกแบบกราฟิกโดยใช้เทคนิคการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร บรรจุภัณฑ์เพื่อการสื่อสารตราสินค้าได้ และมีความรู้ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล

 971 total views,  3 views today