วิชาเอกมัลติมีเดียดีไซน์

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Mass Communication Technology)

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิกเชิงสร้างสรรค์
 • กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารตราสินค้า

รูปแบบหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 • นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 • นักผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ
 • ผู้ประกอบการด้านการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย

ดาวน์โหลด ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 • ทล.บ. วิชาเอกมัลติมีเดียดีไซน์ (Multimedia Design)
 • สร้างนักออกแบบงานมัลติมีเดียที่เข้าใจการออกแบบภายใต้แนวคิดยูสเซอร์เอ็กซ์พีเรียนซ์ และยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ และมีความสามารถในการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ ออกแบบภาพและฉาก 3 มิติ รวมทั้งสามารถตัดต่อภาพและเสียง และมีความรู้ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจออกแบบงานมัลติมีเดีย

 1,622 total views,  4 views today