ข่าวรับรางวัล

เด็ก RT สื่อสารเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมวง Ze Second cover 4 eve life boy เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ ครั้งที่ 2 (Cover dance SDU ครั้งที่ 2)

ขอแสดงความความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ร่วมวง Ze Second cover 4 eve life boy เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ ครั้งที่ 2 (Cover dance SDU ครั้งที่ 2) จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวภัส รัตนวรรณี และนางสางกฤตยา ทองดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ภาพกิจกรรม : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต