ข่าวรับรางวัล

📢ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 (Miss Thailand 2020)📢

📢ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 (Miss Thailand 2020)📢

ขอแสดงความยินดี และร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นางสาวศุภมน ชฎาดำ (น้ำหวาน) ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน สุดท้ายจากเวทีประกวด นางสาวไทย ประจำปี 2563 (Miss Thailand 2020)
#WeAreMCT
#MCT
#RMUTP