ข่าวรับรางวัล

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประกายมาศ เข็มหนู นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประกายมาศ เข็มหนู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร