ข่าวรับรางวัล

Congratulations นักศึกษาสื่อสารเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร
นายเจริญชัย เตศรีบูรพกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส” เหรียญทอง ประเภทบุคคลคู่ ชาย  เหรียญเงิน ประเภททีม ชาย และ  เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย

นางสาวศิริลักษณ์ สิงคา นักศึกษาสาขาวิชามีเดียโพรดักชันเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส“  เหรียญเงิน ประเภทบุคคลคู่ หญิง และ เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง
นายปัณณวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 นายธนกฤต มาละมัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายธรรมรงค์ โพธิ์น้อย นักศึกษาสาขาวิชามีเดียโพรดักชันเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 นายวิชาฤทธิ์ พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 4 และ นายสิริชัย พงศ์สุเสนีย์ นักศึกษาสาขาวิชามีเดียโพรดักชันเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอล“ เหรียญเงิน ประเภททีม ชาย
ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก : Sport Rmutp – งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร