ฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลการเงินพัสดุสื่อสารองค์กรเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์อาคารสถานที่และยานพาหนะ

อาจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางประทีป เมืองเผือก
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6818
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6819
นางสาวจิราพร เล็กประทุม
งานการเงิน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6814
นางสาวขนิษฐา บวรสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6803
นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ , งานพัสดุ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6813
นางสาววิไลพัน สว่าง
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ,งานพัสดุ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6812
นายกฤตภ์ เลขมาศ
หัวหน้างานสื่อสารองค์การ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6871
นายชลณัฐ เสาทอง
งานสื่อสารองค์การ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6870
นางสาวพิชญาภัค คุณพาที
งานสารบรรณ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6222

คู่มือการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการเบิก

แบบฟอร์ม

เอกสารอื่นๆ


แบบฟอร์มงานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์


แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 5,490 total views,  1 views today