ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารบริหารงานบุคคลการเงินพัสดุสื่อสารองค์กรเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์อาคารสถานที่และยานพาหนะ
อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6810
นางประทีป เมืองเผือก
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6818
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6819
นางสาวจิราพร เล็กประทุม
งานการเงิน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6814
นางสาวขนิษฐา บวรสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
Tel. : 0 2665 3777
นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ , งานพัสดุ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6813
นางสาววิไลพัน สว่าง
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ,งานพัสดุ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6812
นายประยงค์ ไชยสินธุ์
งานอาคารและสถานที่
นายกฤตภ์ เลขมาศ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6871
นายชลณัฐ เสาทอง
งานประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6870
นายประพันธ์ เวชสันดรพงษ์
งานสารบรรณ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6815
นางสาวพิชญาภัค คุณพาที
งานสารบรรณ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6815

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการเบิก

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์

แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 494 total views,  1 views today