NEWS

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ให้การดูแลการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตของคณะฯ ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP