NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ได้ให้การต้อนรับนายสุเทพ ภูวนัตถ์เมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และคณะครูจากโรงเรียนฯ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ ผู้ช่วยคณบดี และนายกฤตภ์ เลขมาศ หัวหน้างานสื่อสารองค์การ ได้ให้การต้อนรับนายสุเทพ ภูวนัตถ์เมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และคณะครูจากโรงเรียนฯ โดยการเข้าพบครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้อง Ad & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ในการนี้คณาจารย์และบุคคลากรของคณะฯ ได้ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพ ARMY HEALTY OPERATION CENTER (AHOC) EP2:AHOC หน่วยรบพิเศษ RRSC เป็นระยะที่ 2 ประกอบการตัดสินการประกวดโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทั้งนี้ทำให้ทางโรงเรียนฯ ได้แนวทางและวิธีการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประกวดต่อไป
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน