NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ประกอบด้วย ดร.อรุณเดช มารัตน์ กรรมการผู้จัดการ คุณเอนก ดาพา รองกรรมการผู้จัดการ คุณมังคลารัตน์ อรุณรัตนะไพศาล รองผู้จัดการทั่วไป และคุณสุเจต ถูกแบบ ผู้จัดการฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP