NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สัญจรแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 งานแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เดินทางไปแนะแนวการศึกษา เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรของคณะฯ แนะนำการรับสมัคร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ ซึ่งเป็นการแนะแนวการศึกษารายห้อง จำนวน 1 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้การพูดคุย พบปะกับอาจารย์แนะแนวการศึกษาเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้โรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะฯ ซึ่งการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนได้รู้จักคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP