NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) กองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2566 มีคณาจารย์ร่วมสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ และอาจารย์ชาญ เดชอัศวนง สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อาจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ และดร.ดารณี ธัญญสิริ สาขาวิชามีเดียโปรดักชั่นเทคโนโลยี อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี และรองศาสตราจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดร.ภารวี ศรีกาญจน์ และอาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ณ ห้อง MCT R1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 45 คน

#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ  ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP