NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร สัญจรแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เดินทางไปแนะแนวการศึกษา เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรของคณะฯ แนะนำการรับสมัคร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ซึ่งเป็นการออกบูธแนะแนวการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ