NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณชลวิทย์  สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และคุณปิยสุดา จันทรสุข กรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร อาทิ หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการบริการสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาทิ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวางแผน อาทิ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2) รายงานผลค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับบที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) และฝ่ายกิจการนักศึกษา อาที การแนะแนวการศึกษาเชิงรุก โดยมีรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์