NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 1)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 1) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาจิตวิญญาณในการทำงาน” และ อาจารย์พงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท LINE MAN Wongnai บรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้เท่าทัน กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ณ ห้อง MCT R1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

#MCTCHANGE

#เทคโนโลยีสื่อสาร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#www.mct.rmutp.ac.th