NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร จัดงานนิทรรศการโชว์ผลงานธีสิสนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “Mass Fest Thesis Exhibition 2024”