NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์แนะแนวการศึกษา ให้เกียรติการต้อนรับ และร่วมลงนาม ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรของคณะฯ และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และโรงเรียนราชวินิต มัธยม มีความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแนะแนวการศึกษา โครงการบริการวิชาการ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

#MCTCHANGE

#เทคโนโลยีสื่อสาร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#www.mct.rmutp.ac.th