NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา และรับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา และรับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการย้ายสาขาวิชา ขั้นตอนการย้ายกลุ่มเรียน การพิจารณาคำร้องการขอย้ายห้องเรียน การสรรหาคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรายงานตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566