NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการเขียนเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ววน.”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการเขียนเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ววน. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ววน. ได้อย่างต่อเนื่อง ให้เกียรติเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อแนะนำถึงแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนในการจัดทำโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ววน. และทุนภายนอกอื่น ๆ ณ ห้อง MCT R1204 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

#MCTCHANGE

#เทคโนโลยีสื่อสาร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#www.mct.rmutp.ac.th