NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา ระยะที่ 2 จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งช่วงเช้ามีการบรรยายใน หัวข้อ “จรรยาบรรณ และมารยาทในการทำงานกับนักสื่อสารมวลชนยุคใหม่” โดย คุณทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้เกียรติเป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายใน หัวข้อ “ปฏิบัติงานสหกิจอย่างไรให้ปัง” โดย ผศ.จิราพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งมีกิจกรรมเสริมด้วยคำแนะนำในการออกสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ อาทิ การปรับบุคลิกภาพ มารยาทในการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

#MCTCHANGE

#เทคโนโลยีสื่อสาร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#www.mct.rmutp.ac.th