ข่าวรับรางวัล

แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และสามารถคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ได้แก่

1.นางสาววิลาสินี เพ็งอิ่ม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้รับเหรียญเงิน จากกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่

2.นายวรฐ อิ่มอุดมวงศ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับเหรียญทองแดง จากกีฬาลอนโบวล์ส ประเภทชายคู่

 

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th