Event

📢📢มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลดค่าเทอม 10%

🤩🤩 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลดค่าเทอม 10% ให้ #dekRMUTP เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19
📌สำหรับนักศึกษาที่พบปัญหาเรื่องการรับเงินคืน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02 665 3777 ต่อ 6303-9