NEWSข่าวรับรางวัล

วันรพีรำลึก ประจำปี 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการวันรพีรำลึก โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนสักการะพระภูมิ และศาลพระรูปพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมวางพวงมาลาถวายสักการะ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
โดยมีกิจกรรมมีการนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ พิธีบรวงสรวงพร้อมเครื่องสักการะ และพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญวันรพีรำลึก ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลปรากฏว่า นางสาวนุชภาพร สุเทวี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวอรนิภา พรหมเกิด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพโดย : Nuttasit Dechawattanapong
#MCT #RMUTP