NEWS

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

Posted

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรนักศึกษาได้เป็นเเกนนำ นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมBIG CLEANING DAY ทำความสะอาดบริเวณหน้าตึกคณะ เเละบริเวณโต๊ะประจำสาขา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสะอาดให้เเก่พื้นที่ใช้ประโยชน์ของนักศึกษา เเละเป็นการปลูกฝังการเป็นจิตอาสาให้เเก่นักศึกษา

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม