คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลิตบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้ในข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นพื้นฐานการทำงานด้านการสื่อสารทุกประเภท และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Mass Communication Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

 • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations Technology)
 • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Radio and Television Broadcasting Technology)
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
 • ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (Creative Media Technology)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย วิชาเอกการออกแบบการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการ และวิชาเอกมัลติมีเดียดีไซน์วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และต่อสังคม รวมถึงทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผน ตลอดจนน าเทคโนโลยี และวิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตงาน มีความสามารถในด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชน และเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนอิสระที่เข้มแข็ง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางของร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งการที่ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยีการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Mass Communication Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

 • การออกแบบการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการ (Advertising and Public Relations Technology)
 • มัลติมีเดียดีไซน (Multimedia Design)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ดังนี้
 • วิชาเอกการออกแบบการสื่อสารตราสินค้าเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานโมบายแอปพลิเคชันธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • วิชาเอกมัลติมีเดียดีไซน์ ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล-สาขางานดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และเทคโนโลยีดิจิทัล

 16,353 total views,  4 views today