คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลิตบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้ในข้อมูลข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นพื้นฐานการทำงานด้านการสื่อสารทุกประเภท และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Mass Communication Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations Technology)
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Radio and Television Broadcasting Technology)
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
  • ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (Creative Media Technology)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต