ส่งบทความออนไลน์หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถส่งได้ให้ส่งบทความที่ jmct@rmutp.ac.th