ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Volume 3 Issue 1 January – June 2018)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การสร้างสรรค์รูปแบบสติกเกอร์ไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (The Creative Creation of Line Sticker lines for Graduate Students of Master of Communication) 
กิตติศักดิ์ ตู้ทอง และ จักรีรัตน์ แสงวารี (Kittisak Tootong and Jakgreerat Sangvari)

P.18-25 การศึกษาการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรื่อง “ตลาดน้ำวัดสะพาน” (Study on Video Production for Ecotourism Titled “Watsapan Float Market”)
จิตรกร ผดุง ปวีณ ทศพิทักษ์กุล และ อารยา วงศ์เพ็ชร์ (Jittrakorn Phadung Paween Tospitakkul and Araya Wongpetch)

P.26-35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Factor of The Decision to Buy Health and Beauty Beverage Products) 
บุรินทร์ ประสูตร์แสงจันทร์ และ ลัดดาวัลย์ นิลรัตนานนท์ (Burin Prasootsangjan and Laddawan Nilrattananon)

P.36-41 พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Uses and Gratifications of Personnel with Faculty of Management Science Web Site, Suan Sunandha Rajabhat University) 
นันทิดา โอฐกรรม (Nantida Otakum)

P.42-47 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของนักศึกษา (Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student) 
สาวิตรี สุวรรณโณ (Sawitree Suvanno)

P.48-57 รูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในโครงการคนทันสื่อ (A Media Literacy Promoting Model for Student: Project Kon Tun Sue) 
สุปราณี วัฒนสิน (Supranee Wattanasin)

P.58-65 ความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Readiness towards a Digital University of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) 
ทรงสิริ วิชิรานนท์ และ อรุณี อรุณเรือง (Songsiri Wichiranon and Arunee Arunreung)

บทความวิชาการ

P.66-71 มายาคติในราโชมอนสะท้อนการแสวงหาความจริงจากการวิจัย (The Reflection of Reality through Mythodology of Rashomon) 
ประกายกาวิล ศรีจินดา (Prakaikavin Srijinda)

P.72-86 Enhancing Digital Literacy in Generation Z through Digital Storytelling (การเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเจนเนอเรชั่นซี โดยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล) 
Purita Sayavaranont and Panita Wannapiroon (ภูริตา สายะวารานนท์ และ ปณิตา วรรณพิรุณ)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ