ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) : Volume 8 Issue 1 (๋January-June 2022)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อออนไลน์ / The Adaptation of Media Outlets toward Business Survival and Social Role: Case Studies of Online Media Organizations
เอกพล เธียรถาวร และปาจารีย์ ปุรินทวรกุล / Ekapon Thienthaworn and Pajaree Pulintawaragoon

P.19-30 การพัฒนาสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมฐานการเรียนรู้อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / The Development of Digital Media with Augmented Reality Technology for Enhance Learning Base of The Natural Science Park Project in Suan Pueng District, Ratchaburi
นาวิน คงรักษา เมตตา คงคากูล ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข / Nawin Kongrugsa, Metta Kongkakul, Piyawadee Pongsawat and Chananchida chunpungsuk

P.31-42 การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ไวยากรณ์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / The Effectiveness of the Website of the University Educational Quality Assurance Agency in Thailand on the User Experience
ธัญจิรา เฉลยทิศ / Thanjira Chaloeytit

P.43-54 การศึกษาประสิทธิภาพเว็บไซต์หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ / Cooperative Learning Management: Student Teams Achievement Divisions (STAD) via Instagram in Computer-related Crime Act of Secondary 3 Students at Saint Gabriel’s College
ปิยะณัฐ พรมสาร / Piyanat Promsarn

P.55-68 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Effect of Social Studies Activities Integrated with Flipped Classroom and Augmented Reality on the Analytical Thinking and Inquisitiveness of Fifth Grade Students
ดารารัตน์ วงศ์เรืองศักดิ์ เกศินี ครุณาสวัสดิ์ และ แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี / Dararat Wongruengsak, Kasinee Karunasawat and Jaemjan Sriarunrasmee

P.69-78 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายยา / Development of Pharmacy Management Information System
สุริษา บุญเจริญ และ จันจิรา ดีเลิศ / Surisa Booncharoen and Janjira Deelert

P.79-90 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศที่มีผลต่อการสื่อสารของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ / Knowledge and Attitudes About Gender Equality Affecting Communication of Secondary School Teachers Under Phitsanulok-Uttaradit Secondary Educational Service Area Office
อุษณีย์ มากประยูร และ จักภพ พานิช / Usanee Makprayoon and Jakpop Panich

P.91-108 เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชียง / Story and Storytelling for Reflection Ban Chiang Community based Tourism Identity
ดุริยางค์ คมขำ / Duriyang Komkhum

บทความวิชาการ

P.109-122 ละครโทรทัศน์ไทยกับการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ผ่านวัฒนธรรมมวลชน / Thai TV Series to Drive Soft Power through Popular Culture
ประกายกาวิล ศรีจินดา / Prakaikavin Srijinda

P.123-129 The Challenge of Digital Citizenship for Youth in Cybercrimes / ความท้าทายของการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับเยาวชนในอาชญากรรมไซเบอร์
Kanchana Meesilapavikkai / กาญจนา มีศิลปวิกกัย

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) : Volume 7 Issue 2 (July-December 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษา / The Development of Electronic Book by Using QR Code Technology Titled in Digital Marketing for Undergraduate Student
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ธนเดช ธร­รมะบันดาล และ สุดารัตน์ เตชะพิพัฒน์ชัย / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol, Thanadet Thammabandal, and Sudarat Techapipatchai

P.21-28 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพึงพอใจต่อละครบุพเพสันนิวาส / Factors Making Chinese Students in Thailand Satisfied with Thai Drama “BuppeSannivas” (Love Destiny)
ZOU RUO XI และ ลักษณา คล้ายแก้ว / ZOU RUO XI and Lucksana Klaikao

P.29-38 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อรับรู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม / Public Relations Guidelines through Facebook Online Social Media to Recognize Image of The Ministry of Defence
สุชาดา โยธาขันธ์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว / Suchada Yothakan and Lucksana Klaikaow

P.39-50 การผลิตสื่อการเรียนรู้สารคดีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อาณาจักรอยุธยา / The Production of Interactive Documentary Learning Media via Ayutthaya Kingdom Virtual Reality
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ / Kridsanapong Lertbumroongchai and Apiwat Wonglert

P.51-62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / A Comparison of Students’ Grade Point Average by Majors in the Faculty of Mass Communication Technology
เกษม เขษมพุฒเรืองศรี / Kasem Khasemputtaruengsri

P.63-74 การประเมินการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ / The Competency Development of Public Relations Executives Assessment through The Institute of Public Relations Programs
พวงมาลัย ทีหนองสังข์ มนวิภา วงรุจิระ และ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ / Poungmalai Teenongsung, Monwipa Wongrujira, and Paiboon Kachenthornphan

P.75-84 “นวดไทย” คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแพทย์แผนไทย / “NUAD THAI” The Value of Thai Traditional Medicine as an Intangible Cultural Heritage
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง ผสมทรัพย์ หทัยรัตน์ ทับพร และ อัควิทย์ เรืองรอง / Krajangsri Srikrajang Phasomsap Hatairath Tubporn and Akhawit Ruengrong

บทความวิชาการ

P.85-96 โค้ดดิ้งมีคุณค่ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเยาวชนไทยเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อย่างชำนาญ / Coding is More Waluable Than Developing the Ability of Thai Youths to Learn Programming to Control Robots Skillfully
อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ / Annop Piyasinchart

P.97-110 การสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปเครื่องรางของขลังกรุงเทพมหานคร / Marketing communication of OTOP talismans in Bangkok
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ / Apinyapat Kusiyarungsit

P.111-121 ภาพถ่ายใต้น้ำสุนทรียภาพใต้ท้องทะเล / Underwater Photos Aesthetics under the Sea
กิตติธัช ศรีฟ้า / Kitithat Srifa

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์