ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) : Volume 7 Issue 1 (๋January-June 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Marketing Mix Factors Affecting Consumers’ Decision to Buy Community Enterprise Products through e-Commerce System
ณัตตยา เอี่ยมคง / Nuttaya Iam-Khong

P.21-32 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง / The Design and Development of Media for Educating on Depression in The Elderly Ages at Pa Phayom District, Phatthalung Province
เสริมศักดิ์ ขุนพล / Sermsak khunpol

P.32-46 การพัฒนาระบบแปลงไฟล์ภาพและเสียงเป็นข้อความจากหน้าซองจดหมายด้วยการประมวลผลภาพ / Developing a System to Convert Video and Audio Files to Text from Envelope Pages with Image Processing
เชาวลิต จันภิรมย์, วชิรวิชญ์ นิลสุก, ทิพย์วรรณ รัตนธำรงพรรณ, จิรวัฒน์  โชติคุณ และ ปรารถนา แท่นแก้ว / Chaovarit Janpirom, Wachirawictch Nilsook, Tippawan Rattanathamrongpun, Jirawat Chotikhun and Prattana Thankaew

P.47-56 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผ่านอินสตาแกรม เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Cooperative Learning Management: Student Teams Achievement Divisions (STAD) via Instagram in Computer-related Crime Act of Secondary 3 Students at Saint Gabriel’s College
กันตภณ คิ้วสง่า และ วัตสาตรี ดิถียนต์ / Kantapon Kewsanga and Watsatree Diteeyont

P.57-66 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงาม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / The Development of Online Learning Lesson Together with The STAD Cooperative Learning Technique: The Beautiful Foundation Structure of Body for Matthayomsuksa 1 Students
สิธาภรณ์ ปั่นพิมาย และ ณัฐพล รำไพ / Sitaphon Panphimai and Nattaphon Rampai

P.67-78 การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / The Development of Content Sets for Health Communication on Social Media, about Influenza, Health Care Unit of King Mongkut’s University of Technology Thonburi
พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรนัชชา สุขเอี่ยม และสิตางศุ์ อินดีคำ / Pornpapatsorn Princhankol, Kuntida Thamwipat, Pornnutcha Sukiam, and Sitang Inkam

P.79-88 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เจดี เซ็นทรัล / Online Marketing Communication Effects on Purchasing Decision through JD Central Application 
ภาคภูมิ ศรีศักดานุวัตร และ วิมลพรรณ อาภาเวท / Pakphum Srisakdanuwat and Wimonpan Arpavate

P.89-98 การวิเคราะห์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดสุพรรณบุรี / The Analysis on Ecotourism Promotional Media in Suphanburi Province
พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ และ ชาญ เดชอัศวนง / Pongkrit Palalert and Chan Dejasvanong

P.99-108  กระบวนการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าที่ยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจรถยนต์ / Consumer Buying Process toward Sustainable Brand: A Case Study of Automobile Business
ชาญ เดชอัศวนง และ อันธิกา สรนันต์ศรี / Chan Dejasvanong and Antica Soranunsri

บทความวิชาการ

P.109-121 เลนส์เล่าเรื่อง : ความยาวโฟกัสของเลนส์กับการสื่อสารด้วยภาพของผู้ส่งสาร / The Focal Length of Lens and Visual Communication
อนุสรณ์ สาครดี ประภาภร ดลกิจ และ อิทธิพล โพธิพันธุ์ / Anusorn Sakorndee, Prapaporn Dolkit and Ittipon Photiphan

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์