สถานะบทความ

ที่ เรื่อง เจ้าของผลงาน R/A ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของผลงานปรับแก้ วารสารดำเนินการ ฉบับที่ตีพิมพ์
คนที่ ส่งประเมิน ส่งคืนผลประเมิน ผลประเมิน ส่งแก้ ส่งกลับ
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพลงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ R 1 /
2 /
2 ประวัติการพัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม พรชัย เตชะธนเศรษฐ์สุชาดา เกตุดี
วรดานันท์ เหมนิธิ
วันรักษ์ ศรีสังข์
A 1 / / / / / ตรวจสอบความสมบูรณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562)
2 / / /
3 ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมทบ แก้วเชื้อ R 1 / / / /
2 / / /
4 ผลกระทบของความความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการอินกับตัวละคร พราว อรุณรังสีเวช
อติกานต์ เอี่ยมละมัย
นิติธร อุ้นพิพัฒน์
R 1 / / /
2 /
5 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน์ “ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน” ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ทศพร ไชยเดช R 1 /
2 /
6 การสื่อสารบทบาทหน้าที่ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ ดุริยางค์ คมขำ R 1
2
7 การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า จัสซ่า น้ำโซดากลิ่นผลไม้ ชาญ เดชอัศวนง R 1
2

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Issue 4 Volume 1 January – June 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Information System Development for Research Digital Data Management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
เมทิกา พ่วงแสง และ วิสุตา วรรณห้วย (Maythika Puangsang and Wisuta Wannahuay)

P.18-27 การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Communications with Thai Tourism Behavior at Bangkok Historical Museums)
พิยดา ทองประเสริฐ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Phiyada Thongprasert and Wimonpan Arpavate)

P.28-37 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix Affecting Cinema Purchase Decision in Bangkok)
วิภาวี เวศย์ชวลิต และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร (Wipawee Wetchawalit and Bancha Wonglertkunakorn)

P.38-49 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ร้านพีเอสไอที (The Development of Sakon Nakhon PSIT Shop Online Inventory Management System)
วิจิตรา ผาผึ้ง นิตยา  สาสอน วราภรณ์ นิลสาขา และ ปาริชาติ โอชโร (Wijittra Phaphueng Nittaya Sonsuk Warapron Nirsaka Parichat Ocharo)

P.50-59 กลยุทธ์การตลาดของร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Strategies of Kaew Jao Jom Bakery)
สุพิชฌา วัฒนะ และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา (Supicha Wattana and Prakaikavin Srijinda)

P.60-67 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Factors Affecting Kaew Jao Jom Bakery Consumption)
ชลธิชา แช่มชื่น และ ดุษฎี นิลดำ (Chonticha Chamchuen1 Dusadee Nildum)

P.68-75 อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” (Film Ideologies in “Bad Genius”)
ดุษฎี นิลดำ ศุภกร ไกรษร จักรกฤษณ์ กลิ่นเพ็ชร และ ณัฐนันท์ เจริญวงษา (Dusadee Nildum Suphakon Kaison Jakkrit Klinpetch and Nuttanun Charoenwongsa)

บทความวิชาการ

P.76-84 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตนแบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Electrical Equipment Controlling inside Buildings with Internet of Things Radio Wave Identification Technology)
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข1 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Chananchida Chunpungsuk1  Assoc.Pro.Dr.Panita Wannapiroon2 and Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.85-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ