ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Volume 4 Issue 1 January – June 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Information System Development for Research Digital Data Management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
เมทิกา พ่วงแสง และ วิสุตา วรรณห้วย (Maythika Puangsang and Wisuta Wannahuay)

P.18-27 การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Communications with Thai Tourism Behavior at Bangkok Historical Museums)
พิยดา ทองประเสริฐ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Phiyada Thongprasert and Wimonpan Arpavate)

P.28-37 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix Affecting Cinema Purchase Decision in Bangkok)
วิภาวี เวศย์ชวลิต และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร (Wipawee Wetchawalit and Bancha Wonglertkunakorn)

P.38-49 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ร้านพีเอสไอที (The Development of Sakon Nakhon PSIT Shop Online Inventory Management System)
วิจิตรา ผาผึ้ง นิตยา  สาสอน วราภรณ์ นิลสาขา และ ปาริชาติ โอชโร (Wijittra Phaphueng Nittaya Sonsuk Warapron Nirsaka Parichat Ocharo)

P.50-59 กลยุทธ์การตลาดของร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Strategies of Kaew Jao Jom Bakery)
สุพิชฌา วัฒนะ และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา (Supicha Wattana and Prakaikavin Srijinda)

P.60-67 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Factors Affecting Kaew Jao Jom Bakery Consumption)
ชลธิชา แช่มชื่น และ ดุษฎี นิลดำ (Chonticha Chamchuen1 Dusadee Nildum)

P.68-75 อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” (Film Ideologies in “Bad Genius”)
ดุษฎี นิลดำ ศุภกร ไกรษร จักรกฤษณ์ กลิ่นเพ็ชร และ ณัฐนันท์ เจริญวงษา (Dusadee Nildum Suphakon Kaison Jakkrit Klinpetch and Nuttanun Charoenwongsa)

บทความวิชาการ

P.76-84 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตนแบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Electrical Equipment Controlling inside Buildings with Internet of Things Radio Wave Identification Technology)
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข1 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Chananchida Chunpungsuk1  Assoc.Pro.Dr.Panita Wannapiroon2 and Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.85-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ