ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) : Volume 7 Issue 2 (July-December 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษา / The Development of Electronic Book by Using QR Code Technology Titled in Digital Marketing for Undergraduate Student
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ธนเดช ธร­รมะบันดาล และ สุดารัตน์ เตชะพิพัฒน์ชัย / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol, Thanadet Thammabandal, and Sudarat Techapipatchai

P.21-28 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพึงพอใจต่อละครบุพเพสันนิวาส / Factors Making Chinese Students in Thailand Satisfied with Thai Drama “BuppeSannivas” (Love Destiny)
ZOU RUO XI และ ลักษณา คล้ายแก้ว / ZOU RUO XI and Lucksana Klaikao

P.29-38 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อรับรู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม / Public Relations Guidelines through Facebook Online Social Media to Recognize Image of The Ministry of Defence
สุชาดา โยธาขันธ์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว / Suchada Yothakan and Lucksana Klaikaow

P.39-50 การผลิตสื่อการเรียนรู้สารคดีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อาณาจักรอยุธยา / The Production of Interactive Documentary Learning Media via Ayutthaya Kingdom Virtual Reality
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ / Kridsanapong Lertbumroongchai and Apiwat Wonglert

P.51-62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / A Comparison of Students’ Grade Point Average by Majors in the Faculty of Mass Communication Technology
เกษม เขษมพุฒเรืองศรี / Kasem Khasemputtaruengsri

P.63-74 การประเมินการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ / The Competency Development of Public Relations Executives Assessment through The Institute of Public Relations Programs
พวงมาลัย ทีหนองสังข์ มนวิภา วงรุจิระ และ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ / Poungmalai Teenongsung, Monwipa Wongrujira, and Paiboon Kachenthornphan

P.75-84 “นวดไทย” คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแพทย์แผนไทย / “NUAD THAI” The Value of Thai Traditional Medicine as an Intangible Cultural Heritage
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง ผสมทรัพย์ หทัยรัตน์ ทับพร และ อัควิทย์ เรืองรอง / Krajangsri Srikrajang Phasomsap Hatairath Tubporn and Akhawit Ruengrong

บทความวิชาการ

P.85-96 โค้ดดิ้งมีคุณค่ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเยาวชนไทยเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อย่างชำนาญ / Coding is More Waluable Than Developing the Ability of Thai Youths to Learn Programming to Control Robots Skillfully
อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ / Annop Piyasinchart

P.97-110 การสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปเครื่องรางของขลังกรุงเทพมหานคร / Marketing communication of OTOP talismans in Bangkok
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ / Apinyapat Kusiyarungsit

P.111-121 ภาพถ่ายใต้น้ำสุนทรียภาพใต้ท้องทะเล / Underwater Photos Aesthetics under the Sea
กิตติธัช ศรีฟ้า / Kitithat Srifa

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *