ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Volume 2 Issue 2 July – December 2017)

P.2-4 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-15 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ (Food Ordered Online System Developing)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

P.16-29 การศึกษาคำแสดงอารมณ์ที่ปรากฏในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิงฉบับละครเรื่องบางระจันและวิมานเมขลา (A Study of Emotional Words appeared on Film Entertainment Magazines, Version Soap Opera, named “Bang Ra Chan” and “Wi Marn Mek Khala”)
วิไลลักษณ์ ตางาม และ Mo Peirong (Wilailuk Tangam and Mo Peirong)

P.30-35 การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Social Media Exposure Affecting on Clean Food Consumption Behavior of Thai People in Bangkok Metropolitan Region)
วรพรรณ เรืองโชติช่วง และ อริชัย อรรคอุดม (Woraphan Reungchotchung and Arishai Akraudom)

P.36-43 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ (Development of Test Bank System on Cloud Technology)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Dr.Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

บทความวิชาการ

P.44-57 กลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (Brand Management Strategies of Mobile Networks in Thailand)
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.58-65 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุมเพื่อการจัดการความรู้ (The Digital Technology Application Guideline for Knowledge Management of Meeting’s Secretary)
จักรกฤษณ์ พางาม (Chakrakrishna Bhangam)

P.66-73 การโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเนื้อหาเชิงบวกและลบที่ส่งผลต่อการจดจำ (Positive and Negative Contents of Anti-Smoking Advertising Campaign, That Affecting to Audiences’ Recognition)
ชูชาติ ศิริปัญจนะ และ อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ (Choochart Siripunjana and Ittipat Yhothaphan)

P.74-86 เแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี NFC (Leading the Pathway to the Smart University with NFC Technology)
ภูริตา สายะวารานนท์ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (Purita Sayavaranont and Prachyanun Nilsook)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง