ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) : Volume 6 Issue 1 (January – June 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-16 กลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ากรณีศึกษาบริษัทโตโยต้าไทยเย็น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา / The Communication Strategy of Toyota Car Dealership Toyota Thai Yen Company Limited, Nakhon Ratchasima Province
สุขุมาภรณ์ ปานมาก และ ชวนวล คณานุกูล / Phitchaya Witchayanworawut and Lucksana Klaikao

P.17-24 กระบวนการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / The In-School Communication Process of Students with Learning Disabilities (LD)
กรรณิกา นาราษฎร์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว / Kannika Narad and Lucksana Klaikao

P.25-35 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเรื่องศิษย์ดีที่ครูภูมิใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / The Development of Electronic Book with QR code Technology Entitled Good students that teachers proud of Faculty of Industrial Education and Technology
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปรภัสสร ปริญชาญกล ศุภวิชญ์ บุญรัตนานนท์ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และธีรศักดิ์ พลไทรทอง / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol, Supawich Bunratananon, Kanawut Traipipattanapong and Teerasak Polsaithong

P.33-40 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / The Development of Interactive Public Relations Media Kits Vocational Training Intern Project for Persons with Disability (PWD) in Office Worker Course, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล  และกาญจนา นามะโส / Kuntida Thamwipat Pornpapatsorn Princhankol and Kajana Namaso

P.41-52 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Learning Media Development Using Augmented Reality Technology to Promote Digital Storytelling Skills in Fundamental Thai on the Topic of the First Ram Khamhaeng Inscription among Eighth Grade Students at Saint Gabriel’s College
พิษณุ จงเจริญ และ ณัฐพล รำไพ / Pissanu Jongjaroen and Nattaphon Rampai

P.53-62 การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันความจริงเสริมร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Development of Augmented Reality Application by Using the Questioning Method Based on Constructivism Theory to Enhance Analytical Skills of Second Grade at St. Gabriel’s College
นิตยา ย้อยแก้ว และ ณัฐพล รำไพ / Phakin Thonghor, Chanchai jinda and Nawin Kongrugsa

P.63-74 การพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่สำหรับงานวิ่ง : กรณีศึกษาจอมบึงมาราธอน / Development of Map Applications for Running Events: A Case Study of Chombueng Marathon
ภาคิณ ทองห่อ ชาญชัย จินดา และ นาวิน คงรักษา / Phakin Thonghor, Chanchai jinda and Nawin Kongrugsa

P.75-84 รูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์และการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / The Creative Model for Freshmen Welcoming and Image Building for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
อัญชุลี  วงษ์บุญงาม / Anchulee Wongboonngam

P.85-96 การสื่อสารเพื่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / The Communication for Online Learning in COVID-19 Situation of Lecturers, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
อรรถการ สัตยพาณิชย์ / Arttakarn Sattayapanich

บทความวิชาการ

P.97-107 แนวโน้มการเมืองไทยกับสื่อสังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 / Trends in Thai Politics and Social Media in the 21st Century
คันธิรา ฉายาวงศ์ / Kantira Chayawong

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับเต็ม