เปิดรับบทความวิจัย

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับบทความวิชาการและวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม, 2565) และ
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2566)