ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) : Volume 8 Issue 1 (๋January-June 2022)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อออนไลน์ / The Adaptation of Media Outlets toward Business Survival and Social Role: Case Studies of Online Media Organizations
เอกพล เธียรถาวร และปาจารีย์ ปุรินทวรกุล / Ekapon Thienthaworn and Pajaree Pulintawaragoon

P.19-30 การพัฒนาสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมฐานการเรียนรู้อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / The Development of Digital Media with Augmented Reality Technology for Enhance Learning Base of The Natural Science Park Project in Suan Pueng District, Ratchaburi
นาวิน คงรักษา เมตตา คงคากูล ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข / Nawin Kongrugsa, Metta Kongkakul, Piyawadee Pongsawat and Chananchida chunpungsuk

P.31-42 การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ไวยากรณ์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / The Effectiveness of the Website of the University Educational Quality Assurance Agency in Thailand on the User Experience
ธัญจิรา เฉลยทิศ / Thanjira Chaloeytit

P.43-54 การศึกษาประสิทธิภาพเว็บไซต์หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ / Cooperative Learning Management: Student Teams Achievement Divisions (STAD) via Instagram in Computer-related Crime Act of Secondary 3 Students at Saint Gabriel’s College
ปิยะณัฐ พรมสาร / Piyanat Promsarn

P.55-68 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Effect of Social Studies Activities Integrated with Flipped Classroom and Augmented Reality on the Analytical Thinking and Inquisitiveness of Fifth Grade Students
ดารารัตน์ วงศ์เรืองศักดิ์ เกศินี ครุณาสวัสดิ์ และ แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี / Dararat Wongruengsak, Kasinee Karunasawat and Jaemjan Sriarunrasmee

P.69-78 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายยา / Development of Pharmacy Management Information System
สุริษา บุญเจริญ และ จันจิรา ดีเลิศ / Surisa Booncharoen and Janjira Deelert

P.79-90 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศที่มีผลต่อการสื่อสารของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ / Knowledge and Attitudes About Gender Equality Affecting Communication of Secondary School Teachers Under Phitsanulok-Uttaradit Secondary Educational Service Area Office
อุษณีย์ มากประยูร และ จักภพ พานิช / Usanee Makprayoon and Jakpop Panich

P.91-108 เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชียง / Story and Storytelling for Reflection Ban Chiang Community based Tourism Identity
ดุริยางค์ คมขำ / Duriyang Komkhum

บทความวิชาการ

P.109-122 ละครโทรทัศน์ไทยกับการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ผ่านวัฒนธรรมมวลชน / Thai TV Series to Drive Soft Power through Popular Culture
ประกายกาวิล ศรีจินดา / Prakaikavin Srijinda

P.123-129 The Challenge of Digital Citizenship for Youth in Cybercrimes / ความท้าทายของการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับเยาวชนในอาชญากรรมไซเบอร์
Kanchana Meesilapavikkai / กาญจนา มีศิลปวิกกัย

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) : Volume 7 Issue 2 (July-December 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษา / The Development of Electronic Book by Using QR Code Technology Titled in Digital Marketing for Undergraduate Student
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ธนเดช ธร­รมะบันดาล และ สุดารัตน์ เตชะพิพัฒน์ชัย / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol, Thanadet Thammabandal, and Sudarat Techapipatchai

P.21-28 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพึงพอใจต่อละครบุพเพสันนิวาส / Factors Making Chinese Students in Thailand Satisfied with Thai Drama “BuppeSannivas” (Love Destiny)
ZOU RUO XI และ ลักษณา คล้ายแก้ว / ZOU RUO XI and Lucksana Klaikao

P.29-38 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อรับรู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม / Public Relations Guidelines through Facebook Online Social Media to Recognize Image of The Ministry of Defence
สุชาดา โยธาขันธ์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว / Suchada Yothakan and Lucksana Klaikaow

P.39-50 การผลิตสื่อการเรียนรู้สารคดีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อาณาจักรอยุธยา / The Production of Interactive Documentary Learning Media via Ayutthaya Kingdom Virtual Reality
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ / Kridsanapong Lertbumroongchai and Apiwat Wonglert

P.51-62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / A Comparison of Students’ Grade Point Average by Majors in the Faculty of Mass Communication Technology
เกษม เขษมพุฒเรืองศรี / Kasem Khasemputtaruengsri

P.63-74 การประเมินการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ / The Competency Development of Public Relations Executives Assessment through The Institute of Public Relations Programs
พวงมาลัย ทีหนองสังข์ มนวิภา วงรุจิระ และ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ / Poungmalai Teenongsung, Monwipa Wongrujira, and Paiboon Kachenthornphan

P.75-84 “นวดไทย” คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแพทย์แผนไทย / “NUAD THAI” The Value of Thai Traditional Medicine as an Intangible Cultural Heritage
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง ผสมทรัพย์ หทัยรัตน์ ทับพร และ อัควิทย์ เรืองรอง / Krajangsri Srikrajang Phasomsap Hatairath Tubporn and Akhawit Ruengrong

บทความวิชาการ

P.85-96 โค้ดดิ้งมีคุณค่ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเยาวชนไทยเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อย่างชำนาญ / Coding is More Waluable Than Developing the Ability of Thai Youths to Learn Programming to Control Robots Skillfully
อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ / Annop Piyasinchart

P.97-110 การสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปเครื่องรางของขลังกรุงเทพมหานคร / Marketing communication of OTOP talismans in Bangkok
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ / Apinyapat Kusiyarungsit

P.111-121 ภาพถ่ายใต้น้ำสุนทรียภาพใต้ท้องทะเล / Underwater Photos Aesthetics under the Sea
กิตติธัช ศรีฟ้า / Kitithat Srifa

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) : Volume 7 Issue 1 (๋January-June 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Marketing Mix Factors Affecting Consumers’ Decision to Buy Community Enterprise Products through e-Commerce System
ณัตตยา เอี่ยมคง / Nuttaya Iam-Khong

P.21-32 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง / The Design and Development of Media for Educating on Depression in The Elderly Ages at Pa Phayom District, Phatthalung Province
เสริมศักดิ์ ขุนพล / Sermsak khunpol

P.32-46 การพัฒนาระบบแปลงไฟล์ภาพและเสียงเป็นข้อความจากหน้าซองจดหมายด้วยการประมวลผลภาพ / Developing a System to Convert Video and Audio Files to Text from Envelope Pages with Image Processing
เชาวลิต จันภิรมย์, วชิรวิชญ์ นิลสุก, ทิพย์วรรณ รัตนธำรงพรรณ, จิรวัฒน์  โชติคุณ และ ปรารถนา แท่นแก้ว / Chaovarit Janpirom, Wachirawictch Nilsook, Tippawan Rattanathamrongpun, Jirawat Chotikhun and Prattana Thankaew

P.47-56 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผ่านอินสตาแกรม เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Cooperative Learning Management: Student Teams Achievement Divisions (STAD) via Instagram in Computer-related Crime Act of Secondary 3 Students at Saint Gabriel’s College
กันตภณ คิ้วสง่า และ วัตสาตรี ดิถียนต์ / Kantapon Kewsanga and Watsatree Diteeyont

P.57-66 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงาม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / The Development of Online Learning Lesson Together with The STAD Cooperative Learning Technique: The Beautiful Foundation Structure of Body for Matthayomsuksa 1 Students
สิธาภรณ์ ปั่นพิมาย และ ณัฐพล รำไพ / Sitaphon Panphimai and Nattaphon Rampai

P.67-78 การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / The Development of Content Sets for Health Communication on Social Media, about Influenza, Health Care Unit of King Mongkut’s University of Technology Thonburi
พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรนัชชา สุขเอี่ยม และสิตางศุ์ อินดีคำ / Pornpapatsorn Princhankol, Kuntida Thamwipat, Pornnutcha Sukiam, and Sitang Inkam

P.79-88 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เจดี เซ็นทรัล / Online Marketing Communication Effects on Purchasing Decision through JD Central Application 
ภาคภูมิ ศรีศักดานุวัตร และ วิมลพรรณ อาภาเวท / Pakphum Srisakdanuwat and Wimonpan Arpavate

P.89-98 การวิเคราะห์สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดสุพรรณบุรี / The Analysis on Ecotourism Promotional Media in Suphanburi Province
พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ และ ชาญ เดชอัศวนง / Pongkrit Palalert and Chan Dejasvanong

P.99-108  กระบวนการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าที่ยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจรถยนต์ / Consumer Buying Process toward Sustainable Brand: A Case Study of Automobile Business
ชาญ เดชอัศวนง และ อันธิกา สรนันต์ศรี / Chan Dejasvanong and Antica Soranunsri

บทความวิชาการ

P.109-121 เลนส์เล่าเรื่อง : ความยาวโฟกัสของเลนส์กับการสื่อสารด้วยภาพของผู้ส่งสาร / The Focal Length of Lens and Visual Communication
อนุสรณ์ สาครดี ประภาภร ดลกิจ และ อิทธิพล โพธิพันธุ์ / Anusorn Sakorndee, Prapaporn Dolkit and Ittipon Photiphan

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) : Volume 6 Issue 2 (๋July-December 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการยอมรับการใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอตของเกษตรกรและผู้บริโภค / Consumers and Farmers’ Media Exposure, Knowledge, Attitude and Acceptance of Paraquat Usage
สราวุธ บูรพาพัธ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล / Sarawut Burapapat and Tatri Taiphapoon

P.21-30 อิทธิพลของผู้นำทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อวัตถุมงคลรูปแบบตะกรุดสายแฟชั่น / The Influence of Influencer on Social Network on Exposure, Perception, Attitude and Purchase Decision of Fashion Amulet
ธีรนุช มนัสกิตติกุล และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล / Teeranuch Manaskittikul and Tatri Taiphapoon

P.31-40 การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อการสื่อสารโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ / Consumer’s Perception and Attitude with Big Data of Social Commerce Business on Purchase Decision
พีรพัฒน์ นฤนาทวานิช และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล / Preerapat Naruenartwanich and Tatri Taiphapoon

P.41-50 ช่างภาพหญิงกับการเข้าสู่แวดวงอาชีพการถ่ายภาพแฟชั่น : กรณีศึกษา เคทเธอลีน ลินเดีย / Female Photographer and How to become a Fashion Photographer: A Case of Katherline Lyndia
พชรพล ลิ้มพานิชภักดี / Patcharaphon Limpanichpakdee

P.51-62 ภาพและความหมายเชิงสัญญะความเป็นท้องถิ่นผ่านสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม / Visual and Symbolic Meaning of Locality Through Cultural Product of Klong Lat Mayom Floating Market Communit
พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ และ ชาญ เดชอัศวนง / Pongkrit Palalert and Chan Dejasvanong

P.63-74 การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันความจริงเสริมร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Development of Augmented Reality Application by Using the Questioning Method Based on Constructivism Theory to Enhance Analytical Skills of Second Grade at St. Gabriel’s College
นิตยา ย้อยแก้ว และ ณัฐพล รำไพ / Phakin Thonghor, Chanchai jinda and Nawin Kongrugsa

P.75-84 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการพัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Development of Inventory Management Database Systems for Department of Educational Technology, Faculty of Education, Kasetsart University
ณหทัยวรรณ วิโสภา สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และ ณัฐพล รำไพ / Nahataiwan Wisopa, Sutithep Siripipattanakul and Nattaphon Rampai

P.85-94 การสื่อสารเพื่อต่อรองอำนาจผ่านสื่อขบวนพาเหรดล้อการเมืองงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ในยุครัฐบาล คสช. / The Political Parody Parade of the Chula-Thammasat Football Traditional and a Negotiation of Power of the National Council for Peace and Order (NCPO) Administration
เกียรติศักดิ์ อ้นบุตร / Keattisak Onboot

P.95-108
การพัฒนาเกมพหุประสาทสัมผัสความจริงเสมือนเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง / The Development of Multisensory Virtual Reality Game for Stroke Patients
ดลพร ศรีฟ้า และ อติเทพ แจ้ดนาลาว / Donlaporn Srifar and Atithep Chaetnalao

บทความวิชาการ

P.109-115 วัฒนธรรมการบริโภคตราสินค้ากับการนิยามตัวตนและอัตลักษณ์ของผู้บริโภคผ่านการเลือกซื้อตราสินค้า / Brand Consumer Culture and the Self-Possessions of brands
ชิษยรัสย์ ศิริไปล์ และทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ / Jhitsayarat Siripai and Titipong Sutirat

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) : Volume 6 Issue 1 (January – June 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-16 กลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ากรณีศึกษาบริษัทโตโยต้าไทยเย็น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา / The Communication Strategy of Toyota Car Dealership Toyota Thai Yen Company Limited, Nakhon Ratchasima Province
สุขุมาภรณ์ ปานมาก และ ชวนวล คณานุกูล / Phitchaya Witchayanworawut and Lucksana Klaikao

P.17-24 กระบวนการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / The In-School Communication Process of Students with Learning Disabilities (LD)
กรรณิกา นาราษฎร์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว / Kannika Narad and Lucksana Klaikao

P.25-35 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเรื่องศิษย์ดีที่ครูภูมิใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / The Development of Electronic Book with QR code Technology Entitled Good students that teachers proud of Faculty of Industrial Education and Technology
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปรภัสสร ปริญชาญกล ศุภวิชญ์ บุญรัตนานนท์ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และธีรศักดิ์ พลไทรทอง / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol, Supawich Bunratananon, Kanawut Traipipattanapong and Teerasak Polsaithong

P.33-40 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / The Development of Interactive Public Relations Media Kits Vocational Training Intern Project for Persons with Disability (PWD) in Office Worker Course, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล  และกาญจนา นามะโส / Kuntida Thamwipat Pornpapatsorn Princhankol and Kajana Namaso

P.41-52 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Learning Media Development Using Augmented Reality Technology to Promote Digital Storytelling Skills in Fundamental Thai on the Topic of the First Ram Khamhaeng Inscription among Eighth Grade Students at Saint Gabriel’s College
พิษณุ จงเจริญ และ ณัฐพล รำไพ / Pissanu Jongjaroen and Nattaphon Rampai

P.53-62 การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันความจริงเสริมร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Development of Augmented Reality Application by Using the Questioning Method Based on Constructivism Theory to Enhance Analytical Skills of Second Grade at St. Gabriel’s College
นิตยา ย้อยแก้ว และ ณัฐพล รำไพ / Phakin Thonghor, Chanchai jinda and Nawin Kongrugsa

P.63-74 การพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่สำหรับงานวิ่ง : กรณีศึกษาจอมบึงมาราธอน / Development of Map Applications for Running Events: A Case Study of Chombueng Marathon
ภาคิณ ทองห่อ ชาญชัย จินดา และ นาวิน คงรักษา / Phakin Thonghor, Chanchai jinda and Nawin Kongrugsa

P.75-84 รูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์และการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / The Creative Model for Freshmen Welcoming and Image Building for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
อัญชุลี  วงษ์บุญงาม / Anchulee Wongboonngam

P.85-96 การสื่อสารเพื่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / The Communication for Online Learning in COVID-19 Situation of Lecturers, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
อรรถการ สัตยพาณิชย์ / Arttakarn Sattayapanich

บทความวิชาการ

P.97-107 แนวโน้มการเมืองไทยกับสื่อสังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 / Trends in Thai Politics and Social Media in the 21st Century
คันธิรา ฉายาวงศ์ / Kantira Chayawong

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับเต็ม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) : Volume 5 Issue 2 (July – December 2020)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
P.7-8 สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี  (Consumer Decision-Making on Food Delivery Service in Chonburi Province)
สุขุมาภรณ์ ปานมาก และ ชวนวล คณานุกูล (Sukumaporn Parnmak and Chawanuan Kananukul)

P.19-28 ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (Marketing Communication Channels toward Consumer Organic Rice Buying Behavior in Thailand)
ศิริรัตน์ แตงแดง และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Sirirat Taengdaeng and Wimonpan Arpavate)

P.29-38 การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทยและการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร (Narration of Love Relationship of Gay and Bisexual Characters in Thai Television Series and the Audience Perception on Alternative Genders)
วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก และ ลักษณา คล้ายแก้ว (Wuthipong Sapmak and Lucksana Klaikao)

P.39-48 กลยุทธ์การจัดและส่งเสริมรายการของสถานีวิทยุออนไลน์ กรณีศึกษาแคทเรดิโอ (Programming Strategies and Promotion of Online Radio Station: Case Study of Cat Radio)
ลิปิกร ชัยนิพพันธุ์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว (Lipikorn Chainippan and Lucksana Klaikao)

P.49-58 การสื่อสารอัตลักษณ์วัยรุ่นผ่านมิวสิควิดีโอเพลงฮิปฮอปที่ใช้ภาษาไทยท้องถิ่น (Teenager Identity Communication through Thai Dialects Hip Hop Music Video)
อิศเรศ แนวกันยา และ ลักษณา คล้ายแก้ว (Issarate Naewkanya and Lucksana Klaikao)

P.59-66 ปัจจัยที่ทำให้ไวรัลวิดีโอเพื่อการโฆษณาได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์ (Factors Making Viral Video Advertisement Popular on Social Media)
รัญดา พลเยี่ยม (Randa Ponyiam)

P.67-76 การสื่อสารภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี (Image Communication and Public Participation in the Promotion of Sustainable Tourism of Chanthaboon Waterfront Community, Chanthaburi)
อภิชญา สุขประเสริฐ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ (Apichaya Sookprasert and Sorapong Wongtheerathorn)

บทความวิชาการ

P.77-86 สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ของภาครัฐเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย (Media Used by Government Sector in the COVID-19 Epidemic Prevention Campaign in Thailand)
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.87-98 เรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารของซากเรือจมแก้วสมุทร (Historical Narrative through the Messages from the Wreckage of Kaew Samud)
กิตติธัช ศรีฟ้า และ ภรดี พันธุภากร (Kitithat Srifa and Poradee Panthupakorn)

P.99-107 การเดินทางข้ามกาลเวลาผ่านความจริงเสมือนในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ (Time Travel through Virtual Reality in the National Museum of Finland)
ดลพร  ศรีฟ้า (Donlaporn Srifar)

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) : Volume 5 Issue 1 (January – June 2020)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
P.7-8 สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี (The Relationship between the Marketing Mix and the Customer Satisfaction of Laundry Service in Sao Thong Hin Subdistrict Municipality, Nonthaburi Province)
รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Ravivon Chinpaisain and Wimonpan Arpavate)

P.19-26 แบบจำลองระบบการสอนดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่นด้วยกระบวนการสากัจฉา ผ่านการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีสุจิปุลิ (Model of Digital Online Learning via Cloud Education Environment System Model by Sa Kas Cha Teaching Method through Su-Ji-Pu-Ri Learning)
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ (Sorraya Priaoprasit)

P.27-36 แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (Marketing Communication Guidelines for Promoting Community Tourism in Phatthalung Province)
เมทิกา พ่วงแสง รัชพล แย้มกลีบ และ หญิง มัทนัง (Maythika Puangsang, Ratchapon Yankeep and Ying Muttanang)

P.37-46 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าของเทศกาลดนตรีบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิกเฟสติวัล (Big Mountain Music Festival’s Brand Communication Strategies)
ประกายกาวิล ศรีจินดา ภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ เจตรินทร์ ยะแสง สณัฌ์คพร จั่นนงเยาว์ และ นภาภักดิ์ จักษุบท (Prakaikavin Srijinda, Puwapong Pumarapun, Jattarin Yasang, Sanankaporn jannongyao, and Naphaphak Chaksubot)

P.47-54 การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (A Development of Answering System for Public Relations in Promoting Business Computer, Chandrakasem Rajabhat University)
โอปอ กลับสกุล อัมรินทร์ เพ็งสุข อรรถพล อุบลรัตน์ และ ณัฐดนัย ใจยงค์ (O-por Klubsakul Amarin Pengsuk Attapol Ubonrat and Natdanai Jaiyoung)

บทความวิชาการ

P.55-68 การสร้างอัตลักษณ์บุคคลในสื่ออินสตาแกรม (Creating a Personal Identity in an Instagram Media)
เกศินี  บัวดิศ (Kesinee  Buadit)

P.69-78 เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ (Internet of Thing in Imagineering Education to Develop Creative Innovation)
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Wanwisa Wattanasin, Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.79-86 บันได 3 ขั้น สำหรับสร้างการเข้าใจในแบรนด์ (3 Steps of Building Brand Perception)
ชาญ เดชอัศวนง และ อันธิกา สรนันต์ศรี (Chan Dejasvanong and Antica Soranunsri)

P.87-98 กระบวนการถ่ายภาพพาโนรามาช่วงรับแสงสูงเพื่อสร้างระบบนำชมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (High Dynamic Range Panorama Image Processing to Create Virtual Reality Tour)
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.99-107 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัล (Information Seeking in Digital Society)
อัญชุลี วงษ์บุญงาม (Anchulee Wongboonngam)

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (Volume 4 Issue 2 July –December 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพลงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Factors Relating the Decision to Purchase the Music License of Communication Arts Students, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University
สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ (Smithinun Thairoongrojana)

P.16-25 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน์ “ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน” ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
The Content Analysis of Kids TV Program “TATA TITI TOTO CHEEKY DINO” THAI PBS
ทศพร ไชยเดช (Thosaporn Chaidech)

P.26-33 ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Success of Online Sales of Cosmetics of the Students, Faculty of Management Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
สมทบ แก้วเชื้อ และ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (Somtop Keawchuer and Somsak Klaysung)

P.34-43 ผลกระทบของความความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการอินกับตัวละคร
The Effect of Film Audiences’ Perceived Similarity on Positive Behavioral Intention through Identification with Fictional Characters
พราว อรุณรังสีเวช อติกานต์ เอี่ยมละมัย และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์ (Proud Arunrangsiwed, Atikan Aeimlamai, and Nititorn Ounpipat)

บทความวิชาการ

P.44-45 กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคิดคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์
Connectivist Digital Learning via Cloud Technology to Enhance Creative Media Innovation Construction
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.56-63 การวางแผนรณรงค์โฆษณาสินค้าเครื่องดื่มจัสซ่า โซดากลิ่นผลไม้
Advertising Campaign Planning of Just Zaa product
ชาญ เดชอัศวนง (Chan Dajasvanong)

P.64-71 แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ
Guidelines for Participatory communication for Community Identity in Mass Media and Other Media
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-83 พัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (The Evolution of Augmented Reality Technology)
พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ สุชาดา เกตุดี วรดานันท์ เหมนิธิ และ วันรักษ์ ศรีสังข์ (Pornchai Taechatanasat, Suchada Katedee Waradanan Hemniti, and Wanrak Srisung)

P.84-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Volume 4 Issue 1 January – June 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Information System Development for Research Digital Data Management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
เมทิกา พ่วงแสง และ วิสุตา วรรณห้วย (Maythika Puangsang and Wisuta Wannahuay)

P.18-27 การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Communications with Thai Tourism Behavior at Bangkok Historical Museums)
พิยดา ทองประเสริฐ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Phiyada Thongprasert and Wimonpan Arpavate)

P.28-37 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix Affecting Cinema Purchase Decision in Bangkok)
วิภาวี เวศย์ชวลิต และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร (Wipawee Wetchawalit and Bancha Wonglertkunakorn)

P.38-49 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ร้านพีเอสไอที (The Development of Sakon Nakhon PSIT Shop Online Inventory Management System)
วิจิตรา ผาผึ้ง นิตยา  สาสอน วราภรณ์ นิลสาขา และ ปาริชาติ โอชโร (Wijittra Phaphueng Nittaya Sonsuk Warapron Nirsaka Parichat Ocharo)

P.50-59 กลยุทธ์การตลาดของร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Strategies of Kaew Jao Jom Bakery)
สุพิชฌา วัฒนะ และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา (Supicha Wattana and Prakaikavin Srijinda)

P.60-67 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Factors Affecting Kaew Jao Jom Bakery Consumption)
ชลธิชา แช่มชื่น และ ดุษฎี นิลดำ (Chonticha Chamchuen1 Dusadee Nildum)

P.68-75 อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” (Film Ideologies in “Bad Genius”)
ดุษฎี นิลดำ ศุภกร ไกรษร จักรกฤษณ์ กลิ่นเพ็ชร และ ณัฐนันท์ เจริญวงษา (Dusadee Nildum Suphakon Kaison Jakkrit Klinpetch and Nuttanun Charoenwongsa)

บทความวิชาการ

P.76-84 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตนแบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Electrical Equipment Controlling inside Buildings with Internet of Things Radio Wave Identification Technology)
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข1 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Chananchida Chunpungsuk1  Assoc.Pro.Dr.Panita Wannapiroon2 and Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.85-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (Volume 3 Issue 2 July – December 2018)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-21 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกลุ่มทรัพยากรด้านพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Corporate Social Responsibility (CSR) of Energy Resources Business Organizations registered on the Stock Exchange of Thailand) 
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล (Chinoros Thinwilaisakul)

P.22-29 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ (The Communication and Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai)
นิศากร  ไพบูลย์สิน (Nisakorn Paiboonsin)

P.30-39 ปัจปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเกี่ยวกับรูปร่างที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (Factors Relates to Consumer Purchasing Decisions of Dietary Supplement Products Certified by the Food and Drug Administration (FDA))
ปรียาณัฐ เสริมศิลป์ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Preeyanut Seamsin and Wimonpan Arpavate)

P.40-47 การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ (Marketing communication of Thibaan the Series)
เสาวลักษณ์ แก้วไซอินทร์ และ ประกายกาวิล ศรีจินดา (Saowarak Kaewsaiin and Prakaikavin Srijinda)

P.48-53 พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Exposure Behaviors, Uses and Gratifications of the Students with Faculty of Management Science Website, Suan Sunandha Rajabhat University) 
นันทิดา โอฐกรรม (Nantida Otakum)

P.54-61 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Design and Development of the Cooperative Education Management System for the Faculty of Business Administration King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) 
ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน และ ธนะวัชร จริยะภูมิ (Piyawat Tratsaranawathin and Tanawat Jariyapoom)

บทความวิชาการ

P.62-71 แนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย (The Direction of Digital Television’ s Content Regulation in Thailand) 
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-80 My Mom Asks Me to Love Pink: The Compliance Strategies Used in Family Communication (รูปแบบการสื่อสารเชิงเชิญชวนในครอบครัวด้านการจูงใจให้ชอบสีชมพู)
Jaruwan Chaloemboon Proud Arunrangsiwed and Kanyapat Utapao (จารุวรรณ เฉลิมบุญ พราว อรุณรังสีเวช และ กัญภัส อู่ตะเภา)

P.81-84 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ