ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) : Issue 5 Volume 1 (January – June 2020)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
P.7-8 สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี (The Relationship between the Marketing Mix and the Customer Satisfaction of Laundry Service in Sao Thong Hin Subdistrict Municipality, Nonthaburi Province)
รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Ravivon Chinpaisain and Wimonpan Arpavate)

P.19-26 แบบจำลองระบบการสอนดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่นด้วยกระบวนการสากัจฉา ผ่านการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีสุจิปุลิ (Model of Digital Online Learning via Cloud Education Environment System Model by Sa Kas Cha Teaching Method through Su-Ji-Pu-Ri Learning)
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ (Sorraya Priaoprasit)

P.27-36 แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (Marketing Communication Guidelines for Promoting Community Tourism in Phatthalung Province)
เมทิกา พ่วงแสง รัชพล แย้มกลีบ และ หญิง มัทนัง (Maythika Puangsang, Ratchapon Yankeep and Ying Muttanang)

P.37-46 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าของเทศกาลดนตรีบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิกเฟสติวัล (Big Mountain Music Festival’s Brand Communication Strategies)
ประกายกาวิล ศรีจินดา ภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ เจตรินทร์ ยะแสง สณัฌ์คพร จั่นนงเยาว์ และ นภาภักดิ์ จักษุบท (Prakaikavin Srijinda, Puwapong Pumarapun, Jattarin Yasang, Sanankaporn jannongyao, and Naphaphak Chaksubot)

P.47-54 การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (A Development of Answering System for Public Relations in Promoting Business Computer, Chandrakasem Rajabhat University)
โอปอ กลับสกุล อัมรินทร์ เพ็งสุข อรรถพล อุบลรัตน์ และ ณัฐดนัย ใจยงค์ (O-por Klubsakul Amarin Pengsuk Attapol Ubonrat and Natdanai Jaiyoung)

บทความวิชาการ

P.55-68 การสร้างอัตลักษณ์บุคคลในสื่ออินสตาแกรม (Creating a Personal Identity in an Instagram Media)
เกศินี  บัวดิศ (Kesinee  Buadit)

P.69-78 เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ (Internet of Thing in Imagineering Education to Develop Creative Innovation)
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Wanwisa Wattanasin, Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.79-86 บันได 3 ขั้น สำหรับสร้างการเข้าใจในแบรนด์ (3 Steps of Building Brand Perception)
ชาญ เดชอัศวนง และ อันธิกา สรนันต์ศรี (Chan Dejasvanong and Antica Soranunsri)

P.87-98 กระบวนการถ่ายภาพพาโนรามาช่วงรับแสงสูงเพื่อสร้างระบบนำชมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (High Dynamic Range Panorama Image Processing to Create Virtual Reality Tour)
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.99-107 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัล (Information Seeking in Digital Society)
อัญชุลี วงษ์บุญงาม (Anchulee Wongboonngam)

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (Issue 4 Volume 2 July –December 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพลงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Factors Relating the Decision to Purchase the Music License of Communication Arts Students, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University
สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ (Smithinun Thairoongrojana)

P.16-25 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน์ “ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน” ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
The Content Analysis of Kids TV Program “TATA TITI TOTO CHEEKY DINO” THAI PBS
ทศพร ไชยเดช (Thosaporn Chaidech)

P.26-33 ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Success of Online Sales of Cosmetics of the Students, Faculty of Management Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
สมทบ แก้วเชื้อ และ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (Somtop Keawchuer and Somsak Klaysung)

P.34-43 ผลกระทบของความความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการอินกับตัวละคร
The Effect of Film Audiences’ Perceived Similarity on Positive Behavioral Intention through Identification with Fictional Characters
พราว อรุณรังสีเวช อติกานต์ เอี่ยมละมัย และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์ (Proud Arunrangsiwed, Atikan Aeimlamai, and Nititorn Ounpipat)

บทความวิชาการ

P.44-45 กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคิดคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์
Connectivist Digital Learning via Cloud Technology to Enhance Creative Media Innovation Construction
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.56-63 การวางแผนรณรงค์โฆษณาสินค้าเครื่องดื่มจัสซ่า โซดากลิ่นผลไม้
Advertising Campaign Planning of Just Zaa product
ชาญ เดชอัศวนง (Chan Dajasvanong)

P.64-71 แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ
Guidelines for Participatory communication for Community Identity in Mass Media and Other Media
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-83 พัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (The Evolution of Augmented Reality Technology)
พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ สุชาดา เกตุดี วรดานันท์ เหมนิธิ และ วันรักษ์ ศรีสังข์ (Pornchai Taechatanasat, Suchada Katedee Waradanan Hemniti, and Wanrak Srisung)

P.84-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Issue 4 Volume 1 January – June 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Information System Development for Research Digital Data Management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
เมทิกา พ่วงแสง และ วิสุตา วรรณห้วย (Maythika Puangsang and Wisuta Wannahuay)

P.18-27 การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Communications with Thai Tourism Behavior at Bangkok Historical Museums)
พิยดา ทองประเสริฐ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Phiyada Thongprasert and Wimonpan Arpavate)

P.28-37 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix Affecting Cinema Purchase Decision in Bangkok)
วิภาวี เวศย์ชวลิต และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร (Wipawee Wetchawalit and Bancha Wonglertkunakorn)

P.38-49 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ร้านพีเอสไอที (The Development of Sakon Nakhon PSIT Shop Online Inventory Management System)
วิจิตรา ผาผึ้ง นิตยา  สาสอน วราภรณ์ นิลสาขา และ ปาริชาติ โอชโร (Wijittra Phaphueng Nittaya Sonsuk Warapron Nirsaka Parichat Ocharo)

P.50-59 กลยุทธ์การตลาดของร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Strategies of Kaew Jao Jom Bakery)
สุพิชฌา วัฒนะ และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา (Supicha Wattana and Prakaikavin Srijinda)

P.60-67 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Factors Affecting Kaew Jao Jom Bakery Consumption)
ชลธิชา แช่มชื่น และ ดุษฎี นิลดำ (Chonticha Chamchuen1 Dusadee Nildum)

P.68-75 อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” (Film Ideologies in “Bad Genius”)
ดุษฎี นิลดำ ศุภกร ไกรษร จักรกฤษณ์ กลิ่นเพ็ชร และ ณัฐนันท์ เจริญวงษา (Dusadee Nildum Suphakon Kaison Jakkrit Klinpetch and Nuttanun Charoenwongsa)

บทความวิชาการ

P.76-84 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตนแบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Electrical Equipment Controlling inside Buildings with Internet of Things Radio Wave Identification Technology)
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข1 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Chananchida Chunpungsuk1  Assoc.Pro.Dr.Panita Wannapiroon2 and Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.85-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (Issue 3 Volume 2 July – December 2018)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-21 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกลุ่มทรัพยากรด้านพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Corporate Social Responsibility (CSR) of Energy Resources Business Organizations registered on the Stock Exchange of Thailand) 
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล (Chinoros Thinwilaisakul)

P.22-29 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ (The Communication and Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai)
นิศากร  ไพบูลย์สิน (Nisakorn Paiboonsin)

P.30-39 ปัจปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเกี่ยวกับรูปร่างที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (Factors Relates to Consumer Purchasing Decisions of Dietary Supplement Products Certified by the Food and Drug Administration (FDA))
ปรียาณัฐ เสริมศิลป์ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Preeyanut Seamsin and Wimonpan Arpavate)

P.40-47 การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ (Marketing communication of Thibaan the Series)
เสาวลักษณ์ แก้วไซอินทร์ และ ประกายกาวิล ศรีจินดา (Saowarak Kaewsaiin and Prakaikavin Srijinda)

P.48-53 พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Exposure Behaviors, Uses and Gratifications of the Students with Faculty of Management Science Website, Suan Sunandha Rajabhat University) 
นันทิดา โอฐกรรม (Nantida Otakum)

P.54-61 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Design and Development of the Cooperative Education Management System for the Faculty of Business Administration King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) 
ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน และ ธนะวัชร จริยะภูมิ (Piyawat Tratsaranawathin and Tanawat Jariyapoom)

บทความวิชาการ

P.62-71 แนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย (The Direction of Digital Television’ s Content Regulation in Thailand) 
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-80 My Mom Asks Me to Love Pink: The Compliance Strategies Used in Family Communication (รูปแบบการสื่อสารเชิงเชิญชวนในครอบครัวด้านการจูงใจให้ชอบสีชมพู)
Jaruwan Chaloemboon Proud Arunrangsiwed and Kanyapat Utapao (จารุวรรณ เฉลิมบุญ พราว อรุณรังสีเวช และ กัญภัส อู่ตะเภา)

P.81-84 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Issue 3 Volume 1 January – June 2018)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การสร้างสรรค์รูปแบบสติกเกอร์ไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (The Creative Creation of Line Sticker lines for Graduate Students of Master of Communication) 
กิตติศักดิ์ ตู้ทอง และ จักรีรัตน์ แสงวารี (Kittisak Tootong and Jakgreerat Sangvari)

P.18-25 การศึกษาการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรื่อง “ตลาดน้ำวัดสะพาน” (Study on Video Production for Ecotourism Titled “Watsapan Float Market”)
จิตรกร ผดุง ปวีณ ทศพิทักษ์กุล และ อารยา วงศ์เพ็ชร์ (Jittrakorn Phadung Paween Tospitakkul and Araya Wongpetch)

P.26-35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Factor of The Decision to Buy Health and Beauty Beverage Products) 
บุรินทร์ ประสูตร์แสงจันทร์ และ ลัดดาวัลย์ นิลรัตนานนท์ (Burin Prasootsangjan and Laddawan Nilrattananon)

P.36-41 พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Uses and Gratifications of Personnel with Faculty of Management Science Web Site, Suan Sunandha Rajabhat University) 
นันทิดา โอฐกรรม (Nantida Otakum)

P.42-47 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของนักศึกษา (Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among Student) 
สาวิตรี สุวรรณโณ (Sawitree Suvanno)

P.48-57 รูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในโครงการคนทันสื่อ (A Media Literacy Promoting Model for Student: Project Kon Tun Sue) 
สุปราณี วัฒนสิน (Supranee Wattanasin)

P.58-65 ความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Readiness towards a Digital University of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) 
ทรงสิริ วิชิรานนท์ และ อรุณี อรุณเรือง (Songsiri Wichiranon and Arunee Arunreung)

บทความวิชาการ

P.66-71 มายาคติในราโชมอนสะท้อนการแสวงหาความจริงจากการวิจัย (The Reflection of Reality through Mythodology of Rashomon) 
ประกายกาวิล ศรีจินดา (Prakaikavin Srijinda)

P.72-86 Enhancing Digital Literacy in Generation Z through Digital Storytelling (การเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเจนเนอเรชั่นซี โดยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล) 
Purita Sayavaranont and Panita Wannapiroon (ภูริตา สายะวารานนท์ และ ปณิตา วรรณพิรุณ)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Issue 2 Volume 2 July – December 2017)

P.2-4 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-15 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ (Food Ordered Online System Developing)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

P.16-29 การศึกษาคำแสดงอารมณ์ที่ปรากฏในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิงฉบับละครเรื่องบางระจันและวิมานเมขลา (A Study of Emotional Words appeared on Film Entertainment Magazines, Version Soap Opera, named “Bang Ra Chan” and “Wi Marn Mek Khala”)
วิไลลักษณ์ ตางาม และ Mo Peirong (Wilailuk Tangam and Mo Peirong)

P.30-35 การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Social Media Exposure Affecting on Clean Food Consumption Behavior of Thai People in Bangkok Metropolitan Region)
วรพรรณ เรืองโชติช่วง และ อริชัย อรรคอุดม (Woraphan Reungchotchung and Arishai Akraudom)

P.36-43 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ (Development of Test Bank System on Cloud Technology)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Dr.Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

บทความวิชาการ

P.44-57 กลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (Brand Management Strategies of Mobile Networks in Thailand)
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.58-65 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุมเพื่อการจัดการความรู้ (The Digital Technology Application Guideline for Knowledge Management of Meeting’s Secretary)
จักรกฤษณ์ พางาม (Chakrakrishna Bhangam)

P.66-73 การโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเนื้อหาเชิงบวกและลบที่ส่งผลต่อการจดจำ (Positive and Negative Contents of Anti-Smoking Advertising Campaign, That Affecting to Audiences’ Recognition)
ชูชาติ ศิริปัญจนะ และ อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ (Choochart Siripunjana and Ittipat Yhothaphan)

P.74-86 เแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี NFC (Leading the Pathway to the Smart University with NFC Technology)
ภูริตา สายะวารานนท์ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (Purita Sayavaranont and Prachyanun Nilsook)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Issue 2 Volume 1 January – June 2017)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-13 การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (The image and value of the Bangkokian toward the tourism in Thailand)
จุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์ และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (Chutima Kraiarb Chutima Phothisuwan and Nanmanas Potisatian)

P.14-23 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Behavior of Information Technology Use of Students at Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University)
อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ และ ชูชาติ ศิริปัญจนะ (Ittipat Yhothaphan and Choochart Siripunjana)

P.24-33 ระบบจัดส่งอาหารด้วยการนำทางแบบชาญฉลาด (Food Delivery Systems with Intelligent Navigation)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

P.34-43 ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อเฟซบุ๊คในฐานะสื่อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (The Expectation and Satisfaction through Social Network with Blindness in Bangkok)
บัญจรัตน์ สังข์น้อย และ ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง (Babjarat sangnoi and Dr.Sahaparp Porkatong)

P.44-57 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม (A Confirmatory Factor Analysis of the Computer Self-Efficacy of Operational Staff in Business Industrial)
รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Rungroj Subanjui)

บทความวิชาการ

P.58-63 Blended Training Concept: Hands-on and Micro Training through Bring Your Own Device
Annop Piyasinchart (อรรนพ ปิยะสินธ์ชาติ)

P.64-73 Why Generation Z’ Digital Literacy can be Improved through Digital Storytelling?
Purita Sayavaranont and Panita Wannapiroon (ภูริตา สายะวารานนท์ และ ปณิตา วรรณพิรุณ)

P.74-86 เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบในทางเทคนิคสำหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์ (Equipment and Tools for the Production Techniques of Video and Film)
สัตยา กัณฑเจตน์ (Sataya Guntajetn)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 (Issue 1 Volume 1 July – December 2016)

P.2-4 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-13 การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ (Content Analysis of ASEAN News of Bangkok Biz, Khao Sod and Post Today)
ณาตยา ฉาบนาค (Nattaya Chabnak)

P.14-21 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Gratification and the Utilization of the LINE Application by Monks Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Mahamakut Buddhist University for the Purpose of Education and the Dissemination of Buddhism)
อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์ (Ausanee Srisawat)

P.22-29 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (The Factors Influencing Decision to Pursue Bachelor of Mass Communication (English Program))
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.30-41 การตัดสินใจเลือกสอบใบรับรองมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Decision to Obtain IT Certificate of Personnel and Students Majoring in Computer between Rajamangala University of Technology and Chulalongkorn University)
วิสุตา วรรณห้วย และ ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข (Wisuta Wannahuay and Chutima Beokhaimook)

P.42-49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต (Factors Influencing the Decision to Pursue Undergraduate Degree of Students in Dusit District)
ดวงฤทัย แก้วคำ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Doungruethai Kaewkam and Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate)

P.50-61 อิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารที่ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลกับนกปรอดหัวโขน (The Influence of Factor of Sound Communication to Intermediate between Person and the Red-Whiskered Bulbul)
พิศาล พันธุ์วัฒนา (Pitsarn Phanwattana)

บทความวิชาการ

P.62-71 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (Prosocial Media for Education)
พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนะนันทน์ (Proud Arunrangsiwed and Siriporn Meenanan)

P.72-78 ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี พ.ศ. 2559 (Overview of Three Quarters in Advertising Industry 2016)
อรรณพ ดวงมณี และ ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี (Aunnop Duangmanee and Asst.Prof.Dr.Jakgreerat Sangvari)

P.79-83 ใบนำส่งบทความ/แบบสมัครสมาชิก/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Issue 1 Volume 1 January – June 2016)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-19 การรับรู้การโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (Advertised Awareness Relating Consumer Behavior on Buying 3 in 1 Instant Coffee in Bangkok)
ศรัณภร มาลายะ และ ดร.ไกรพุฒิ กีรกะจินดา (Sarunporn  Malaya and Dr.Kraiphut Keragachinda)

P.20-25 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูมของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (Satisfaction of Students to Teaching through the GoogIe Classroom in Thonburi Commercial College)
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล (Chantip Leelitthum and Ponpen Eak-ieamvudtanakul)

P.26-33 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting Self-Development of Elderlies in Social Network in Bangkok)
สุคี  ศิริวงศ์พากร (Asst.Prof.Sukee Siriwongpakorn)

P.34-43 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายที่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ
ในการเลือกซื้อตราสินค้าสีเบเยอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Advertising, Sales Promotion, and Personal Selling Relation with Consumer Trust in Consuming Beger Paints Products of Residents in Bangkok Metropolitan)
สัตยา กัณฑเจตน์ และ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (Sataya Guntajetn and Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate)

P.44-55 การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา (The Synthesize Quality Criteria of Education Digital Television Stations)
จักรีรัตน์ แสงวารี (Asst.Prof.Dr.Jakgreerat Sangvari)

บทความวิชาการ

P.55-65 การสื่อสารของกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ในยุคดิจิทัล (The Communication of online games player in digital era)
อภิวรรณ ศิรินันทนา (Asst.Prof.Apiwan Sirinantana)

P.66-67 “กูเกิลแอปพลิเคชัน” นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา (“Google App” Innovation for Education to Vocational Education)
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ (Dr.Sorraya Priaoprasit)

P.78-86 ไทยแลนด์ 4.0 และการตลาด 3.0 กับความอยู่รอดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Thailand 4.0 and Marketing 3.0: Business Adaptation of Printing Media)
ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (Theerawat Udomsincharoenkij)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/แบบสมัครสมาชิก/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง