ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) : Volume 8 Issue 2 (๋July – December 2022)

P.1-7 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-15 การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารของสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในมุมมองเชิงวิชาการ / Development of Communication Innovation of Digital Television Media from Perspective of Media Professionals and Academics 
ประพจน์ ณ บางช้าง และ วิโรจน์ ศรีหิรัญ / Prapoj Na Bangchang and Wiroj Srihirun

P.16-25 ระบบบริหารจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา ร้าน ป.รุ่งเรืองค้าวัสดุ / Construction Material Store Management System Case Study: Por Rungrueng Materials Shop
สลิลทิพย์ ผ่องแผ้ว และ ชุติมา นิ่มนวล / Salinthip Pongpaew and Chutima Nimnual

P.26-35 การเปิดรับสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในกลุ่มผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าทางถนน / Media Exposure and Factors Influencing Decision to Use Electric Trucks among Road Freight Entrepreneurs 
มาริษา ศรีนุวัฒย์ และ สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล / Marisa Srinuwat and Smuchanan Ekapanyakul

P.36-47 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริงเสริม ในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Development of Augmented Reality Technology Learning Media in Thai Language Subject on the Topic of Nirat Phu Khao Thong Inscription among Seventh-grade Students at Saint Gabriel’s College
นัชชา เพ็งภิญโญ / Nuttcha Pangpinyo

P.48-59 การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดรวบยอดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 / Production of Motion Graphic on Hydrocarbon Compounds
to Enhance Learning Achievement and Conceptual Thinking Ability of Mathayomsuksa 6 Students
จิรนันท์ ตันตระกูล / Jiranan Tantrakool

P.60-69 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านกาแฟ / Development of Café Management Information System
วาริศรา โพธิ์พึ่ง และ นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม / Warissara Phophueng and Nanthanit Erb-im

P.70-81 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์แบบอัลบั้มโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบรนด์กางเกงยีนส์ / Development of Digital Album Post Content for Promotion of a Jeans Brand
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์  พรปภัสสร ปริญชาญกล และ ภันทิลา ปีสาทุม / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol and Pantila Peesatum

P.82-93 กลยุทธ์การโฆษณาพนันออนไลน์ และอิทธิพลที่มีผลต่อความสนใจเล่นพนันออนไลน์ของวัยรุ่น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Online Gambling Advertising Strategies and Influences Affecting Adolescents’ Online Gambling Interests in Bangkok Metropolitan Region
ณัฐวิภา สินสุวรรณ ศิรภัสสร หมั่นดี คณภรณ์ เกษมสุข และ สุพิชชา ศรีกุล / Natwipa Sinsuwarn, Sirapatsorn Mundee, Kanaporn Kasemsuk, and Supitcha Srikul

P.94-105 การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โปรไฟล์องค์กรของบริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเเบบ Simon Sinek’s Golden Circle / Development of Video Content for Public Relations Company Profile of Whiteline Activation Company Limited Using Simon Sinek’s Golden Circle Storytelling Technique
พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์  มิ่งขวัญ เพ็ชรสวัสดิ์ อมรรัตน์ กิตติพงศ์พิสุทธิ์ ภาสินี เราอัครรุ่งเรือง และ นภัสภรณ์ โพธิพล / Pornpapatsorn Princhankol, Kunhida Thamwipat, Minkhwan Petchsawat, Amornrat Kittipongpisut, Pasinee Raoakrarunruang and Napatsaporn Phootipol

P.106-119 Factors Influencing Success of SAP Implementation for Enterprise Resource Planning (ERP) from Perspective of SAP Operators during COVID-19 Crisis in Bangkok / ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการใช้ระบบ SAP ต่อระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานระบบ SAP ช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
Pattaraporn Jitsangboon / ภัทราพร จิตสร้างบุญ

P.120-124 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์