ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) : Volume 5 Issue 2 (July – December 2020)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
P.7-8 สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี  (Consumer Decision-Making on Food Delivery Service in Chonburi Province)
สุขุมาภรณ์ ปานมาก และ ชวนวล คณานุกูล (Sukumaporn Parnmak and Chawanuan Kananukul)

P.19-28 ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (Marketing Communication Channels toward Consumer Organic Rice Buying Behavior in Thailand)
ศิริรัตน์ แตงแดง และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Sirirat Taengdaeng and Wimonpan Arpavate)

P.29-38 การเล่าเรื่องความรักของตัวละครชายรักชายผ่านละครโทรทัศน์ไทยและการรับรู้เรื่องเพศทางเลือกของผู้ชมละคร (Narration of Love Relationship of Gay and Bisexual Characters in Thai Television Series and the Audience Perception on Alternative Genders)
วุฒิพงษ์ ทรัพย์มาก และ ลักษณา คล้ายแก้ว (Wuthipong Sapmak and Lucksana Klaikao)

P.39-48 กลยุทธ์การจัดและส่งเสริมรายการของสถานีวิทยุออนไลน์ กรณีศึกษาแคทเรดิโอ (Programming Strategies and Promotion of Online Radio Station: Case Study of Cat Radio)
ลิปิกร ชัยนิพพันธุ์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว (Lipikorn Chainippan and Lucksana Klaikao)

P.49-58 การสื่อสารอัตลักษณ์วัยรุ่นผ่านมิวสิควิดีโอเพลงฮิปฮอปที่ใช้ภาษาไทยท้องถิ่น (Teenager Identity Communication through Thai Dialects Hip Hop Music Video)
อิศเรศ แนวกันยา และ ลักษณา คล้ายแก้ว (Issarate Naewkanya and Lucksana Klaikao)

P.59-66 ปัจจัยที่ทำให้ไวรัลวิดีโอเพื่อการโฆษณาได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์ (Factors Making Viral Video Advertisement Popular on Social Media)
รัญดา พลเยี่ยม (Randa Ponyiam)

P.67-76 การสื่อสารภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี (Image Communication and Public Participation in the Promotion of Sustainable Tourism of Chanthaboon Waterfront Community, Chanthaburi)
อภิชญา สุขประเสริฐ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ (Apichaya Sookprasert and Sorapong Wongtheerathorn)

บทความวิชาการ

P.77-86 สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ของภาครัฐเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย (Media Used by Government Sector in the COVID-19 Epidemic Prevention Campaign in Thailand)
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.87-98 เรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารของซากเรือจมแก้วสมุทร (Historical Narrative through the Messages from the Wreckage of Kaew Samud)
กิตติธัช ศรีฟ้า และ ภรดี พันธุภากร (Kitithat Srifa and Poradee Panthupakorn)

P.99-107 การเดินทางข้ามกาลเวลาผ่านความจริงเสมือนในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ (Time Travel through Virtual Reality in the National Museum of Finland)
ดลพร  ศรีฟ้า (Donlaporn Srifar)

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ