กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1. ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
3. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์         คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                      รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
…………………………………………………มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ    ประธานกรรมการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร /
………………………………………………….ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดด้า (ประเทศไทย) จำกัด
2. รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์                 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา /
………………………………………………….สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ                    อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
…………………………………………………..(องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว                คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
6. ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล                     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์                        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.อรรนพ ปิยะสินธิชาติ                  บริษัท ดิจิทัลมีเดีย แมนเนจเมนท์ จำกัด
9. ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล                   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
1. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท                 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์         สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์                       สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน                    สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
5. ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส                   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6. ดร.นุจรี บุรีรัตน์                              สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
7. ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม                 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กองบรรณาธิการจัดทำรูปเล่มวารสาร
ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                       ออกแบบรูปเล่ม กำกับมาตรฐาน และตรวจสอบความสมบูรณ์
Mr.Holger Kieckbusch                    พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
Mr.Kelvin Ragudo                            พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
ดร.อรรนพ ปิยะสินธิ์ชาติ                       พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส                         พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี            พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์                             พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
นายจักรกฤษิ์ พางาม                            พิสูจน์อักษรภาษาไทย
นายสุภิวัฒน์ จันธิมา                             พิสูจน์อักษรภาษาไทย
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์                         ประสานงาน และพิสูจน์อักษรภาษาไทย
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย                      ประสานงาน และงานเอกสาร
นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ                            ออกแบบปก