กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส              คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บรรณาธิการเล่ม
รศ.ดร.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.ชิษยรัสย์  ศิริไปล์                  ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ          ที่ปรึกษาคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข                             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์                        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต                           กรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ด้านกิจการโทรทัศน์) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
5. รศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา                               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
6. รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ                                        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7. รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล                                            คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รศ.ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์                                      คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
9. รศ.ดร.สุรพล บุญลือ                                              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย                                      คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. รศ.ดร.จิระ จิตสุภา                                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12. รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา                                     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13. รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ                                             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
14. รศ.ศุทธินี  โอบายะวาทย์                                     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
1. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท                 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์         สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. ดร.นุจรี บุรีรัตน์                              สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กองบรรณาธิการจัดทำรูปเล่มวารสาร
รศ.ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม           บริหารจัดการ ออกแบบรูปเล่ม และตรวจสอบความสมบูรณ์
ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์                       บริหารจัดการ พิสูจน์อักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นายทิติพงษ์ สุทธิรัตน์                    พิสูจน์อักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ        พิสูจน์อักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นางสาวสุพินดา สุวรรณศรี              พิสูจน์อักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์                   พิสูจน์อักษรภาษาไทย และจัดทำรูปเล่ม
นายกฤตภ์ เลขมาศ                        งานออกแบบกราฟิก
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย                งานธุรการ และประสานงาน