ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2567 (มกราคม – มิถุนายน)

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567) : Volume 9 Issue 1 (๋January – June 2024)

บทความฉบับสมบูรณ์

หรือสามารถติดตามอ่านบทความแยกเรื่องได้ที่ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) : Volume 8 Issue 2 (๋July – December 2022)

P.1-7 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-15 การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารของสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในมุมมองเชิงวิชาการ / Development of Communication Innovation of Digital Television Media from Perspective of Media Professionals and Academics 
ประพจน์ ณ บางช้าง และ วิโรจน์ ศรีหิรัญ / Prapoj Na Bangchang and Wiroj Srihirun

P.16-25 ระบบบริหารจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา ร้าน ป.รุ่งเรืองค้าวัสดุ / Construction Material Store Management System Case Study: Por Rungrueng Materials Shop
สลิลทิพย์ ผ่องแผ้ว และ ชุติมา นิ่มนวล / Salinthip Pongpaew and Chutima Nimnual

P.26-35 การเปิดรับสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในกลุ่มผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าทางถนน / Media Exposure and Factors Influencing Decision to Use Electric Trucks among Road Freight Entrepreneurs 
มาริษา ศรีนุวัฒย์ และ สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล / Marisa Srinuwat and Smuchanan Ekapanyakul

P.36-47 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริงเสริม ในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Development of Augmented Reality Technology Learning Media in Thai Language Subject on the Topic of Nirat Phu Khao Thong Inscription among Seventh-grade Students at Saint Gabriel’s College
นัชชา เพ็งภิญโญ / Nuttcha Pangpinyo

P.48-59 การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดรวบยอดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 / Production of Motion Graphic on Hydrocarbon Compounds
to Enhance Learning Achievement and Conceptual Thinking Ability of Mathayomsuksa 6 Students
จิรนันท์ ตันตระกูล / Jiranan Tantrakool

P.60-69 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านกาแฟ / Development of Café Management Information System
วาริศรา โพธิ์พึ่ง และ นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม / Warissara Phophueng and Nanthanit Erb-im

P.70-81 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์แบบอัลบั้มโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบรนด์กางเกงยีนส์ / Development of Digital Album Post Content for Promotion of a Jeans Brand
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์  พรปภัสสร ปริญชาญกล และ ภันทิลา ปีสาทุม / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol and Pantila Peesatum

P.82-93 กลยุทธ์การโฆษณาพนันออนไลน์ และอิทธิพลที่มีผลต่อความสนใจเล่นพนันออนไลน์ของวัยรุ่น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / Online Gambling Advertising Strategies and Influences Affecting Adolescents’ Online Gambling Interests in Bangkok Metropolitan Region
ณัฐวิภา สินสุวรรณ ศิรภัสสร หมั่นดี คณภรณ์ เกษมสุข และ สุพิชชา ศรีกุล / Natwipa Sinsuwarn, Sirapatsorn Mundee, Kanaporn Kasemsuk, and Supitcha Srikul

P.94-105 การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โปรไฟล์องค์กรของบริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเเบบ Simon Sinek’s Golden Circle / Development of Video Content for Public Relations Company Profile of Whiteline Activation Company Limited Using Simon Sinek’s Golden Circle Storytelling Technique
พรปภัสสร ปริญชาญกล กุลธิดา ธรรมวิภัชน์  มิ่งขวัญ เพ็ชรสวัสดิ์ อมรรัตน์ กิตติพงศ์พิสุทธิ์ ภาสินี เราอัครรุ่งเรือง และ นภัสภรณ์ โพธิพล / Pornpapatsorn Princhankol, Kunhida Thamwipat, Minkhwan Petchsawat, Amornrat Kittipongpisut, Pasinee Raoakrarunruang and Napatsaporn Phootipol

P.106-119 Factors Influencing Success of SAP Implementation for Enterprise Resource Planning (ERP) from Perspective of SAP Operators during COVID-19 Crisis in Bangkok / ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการใช้ระบบ SAP ต่อระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานระบบ SAP ช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
Pattaraporn Jitsangboon / ภัทราพร จิตสร้างบุญ

P.120-124 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) : Volume 8 Issue 1 (๋January-June 2022)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อออนไลน์ / The Adaptation of Media Outlets toward Business Survival and Social Role: Case Studies of Online Media Organizations
เอกพล เธียรถาวร และปาจารีย์ ปุรินทวรกุล / Ekapon Thienthaworn and Pajaree Pulintawaragoon

P.19-30 การพัฒนาสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมฐานการเรียนรู้อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / The Development of Digital Media with Augmented Reality Technology for Enhance Learning Base of The Natural Science Park Project in Suan Pueng District, Ratchaburi
นาวิน คงรักษา เมตตา คงคากูล ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข / Nawin Kongrugsa, Metta Kongkakul, Piyawadee Pongsawat and Chananchida chunpungsuk

P.31-42 การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ไวยากรณ์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / The Effectiveness of the Website of the University Educational Quality Assurance Agency in Thailand on the User Experience
ธัญจิรา เฉลยทิศ / Thanjira Chaloeytit

P.43-54 การศึกษาประสิทธิภาพเว็บไซต์หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ / Cooperative Learning Management: Student Teams Achievement Divisions (STAD) via Instagram in Computer-related Crime Act of Secondary 3 Students at Saint Gabriel’s College
ปิยะณัฐ พรมสาร / Piyanat Promsarn

P.55-68 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Effect of Social Studies Activities Integrated with Flipped Classroom and Augmented Reality on the Analytical Thinking and Inquisitiveness of Fifth Grade Students
ดารารัตน์ วงศ์เรืองศักดิ์ เกศินี ครุณาสวัสดิ์ และ แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี / Dararat Wongruengsak, Kasinee Karunasawat and Jaemjan Sriarunrasmee

P.69-78 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายยา / Development of Pharmacy Management Information System
สุริษา บุญเจริญ และ จันจิรา ดีเลิศ / Surisa Booncharoen and Janjira Deelert

P.79-90 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศที่มีผลต่อการสื่อสารของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ / Knowledge and Attitudes About Gender Equality Affecting Communication of Secondary School Teachers Under Phitsanulok-Uttaradit Secondary Educational Service Area Office
อุษณีย์ มากประยูร และ จักภพ พานิช / Usanee Makprayoon and Jakpop Panich

P.91-108 เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชียง / Story and Storytelling for Reflection Ban Chiang Community based Tourism Identity
ดุริยางค์ คมขำ / Duriyang Komkhum

บทความวิชาการ

P.109-122 ละครโทรทัศน์ไทยกับการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ผ่านวัฒนธรรมมวลชน / Thai TV Series to Drive Soft Power through Popular Culture
ประกายกาวิล ศรีจินดา / Prakaikavin Srijinda

P.123-129 The Challenge of Digital Citizenship for Youth in Cybercrimes / ความท้าทายของการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับเยาวชนในอาชญากรรมไซเบอร์
Kanchana Meesilapavikkai / กาญจนา มีศิลปวิกกัย

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) : Volume 7 Issue 2 (July-December 2021)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การตลาดดิจิทัลสำหรับนักศึกษา / The Development of Electronic Book by Using QR Code Technology Titled in Digital Marketing for Undergraduate Student
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ธนเดช ธร­รมะบันดาล และ สุดารัตน์ เตชะพิพัฒน์ชัย / Kuntida Thamwipat, Pornpapatsorn Princhankol, Thanadet Thammabandal, and Sudarat Techapipatchai

P.21-28 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพึงพอใจต่อละครบุพเพสันนิวาส / Factors Making Chinese Students in Thailand Satisfied with Thai Drama “BuppeSannivas” (Love Destiny)
ZOU RUO XI และ ลักษณา คล้ายแก้ว / ZOU RUO XI and Lucksana Klaikao

P.29-38 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อรับรู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม / Public Relations Guidelines through Facebook Online Social Media to Recognize Image of The Ministry of Defence
สุชาดา โยธาขันธ์ และ ลักษณา คล้ายแก้ว / Suchada Yothakan and Lucksana Klaikaow

P.39-50 การผลิตสื่อการเรียนรู้สารคดีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อาณาจักรอยุธยา / The Production of Interactive Documentary Learning Media via Ayutthaya Kingdom Virtual Reality
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ / Kridsanapong Lertbumroongchai and Apiwat Wonglert

P.51-62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / A Comparison of Students’ Grade Point Average by Majors in the Faculty of Mass Communication Technology
เกษม เขษมพุฒเรืองศรี / Kasem Khasemputtaruengsri

P.63-74 การประเมินการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ / The Competency Development of Public Relations Executives Assessment through The Institute of Public Relations Programs
พวงมาลัย ทีหนองสังข์ มนวิภา วงรุจิระ และ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ / Poungmalai Teenongsung, Monwipa Wongrujira, and Paiboon Kachenthornphan

P.75-84 “นวดไทย” คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแพทย์แผนไทย / “NUAD THAI” The Value of Thai Traditional Medicine as an Intangible Cultural Heritage
กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง ผสมทรัพย์ หทัยรัตน์ ทับพร และ อัควิทย์ เรืองรอง / Krajangsri Srikrajang Phasomsap Hatairath Tubporn and Akhawit Ruengrong

บทความวิชาการ

P.85-96 โค้ดดิ้งมีคุณค่ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเยาวชนไทยเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อย่างชำนาญ / Coding is More Waluable Than Developing the Ability of Thai Youths to Learn Programming to Control Robots Skillfully
อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ / Annop Piyasinchart

P.97-110 การสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปเครื่องรางของขลังกรุงเทพมหานคร / Marketing communication of OTOP talismans in Bangkok
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ / Apinyapat Kusiyarungsit

P.111-121 ภาพถ่ายใต้น้ำสุนทรียภาพใต้ท้องทะเล / Underwater Photos Aesthetics under the Sea
กิตติธัช ศรีฟ้า / Kitithat Srifa

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

เปิดรับบทความวิจัย

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับบทความวิชาการและวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม, 2565) และ
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

ผลประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI รอบ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐาน TCI 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มทร.พระนคร ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความวิชาการ (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม และใช้การ Peer-review แบบ Double Blinded ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับ ผ่านระบบส่งบทความออนไลน์เท่านั้น โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ไม่อยู่ระหวางการส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template