ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (Volume 4 Issue 2 July –December 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพลงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Factors Relating the Decision to Purchase the Music License of Communication Arts Students, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University
สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ (Smithinun Thairoongrojana)

P.16-25 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน์ “ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน” ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
The Content Analysis of Kids TV Program “TATA TITI TOTO CHEEKY DINO” THAI PBS
ทศพร ไชยเดช (Thosaporn Chaidech)

P.26-33 ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Success of Online Sales of Cosmetics of the Students, Faculty of Management Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
สมทบ แก้วเชื้อ และ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (Somtop Keawchuer and Somsak Klaysung)

P.34-43 ผลกระทบของความความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการอินกับตัวละคร
The Effect of Film Audiences’ Perceived Similarity on Positive Behavioral Intention through Identification with Fictional Characters
พราว อรุณรังสีเวช อติกานต์ เอี่ยมละมัย และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์ (Proud Arunrangsiwed, Atikan Aeimlamai, and Nititorn Ounpipat)

บทความวิชาการ

P.44-45 กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคิดคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์
Connectivist Digital Learning via Cloud Technology to Enhance Creative Media Innovation Construction
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.56-63 การวางแผนรณรงค์โฆษณาสินค้าเครื่องดื่มจัสซ่า โซดากลิ่นผลไม้
Advertising Campaign Planning of Just Zaa product
ชาญ เดชอัศวนง (Chan Dajasvanong)

P.64-71 แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ
Guidelines for Participatory communication for Community Identity in Mass Media and Other Media
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-83 พัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (The Evolution of Augmented Reality Technology)
พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ สุชาดา เกตุดี วรดานันท์ เหมนิธิ และ วันรักษ์ ศรีสังข์ (Pornchai Taechatanasat, Suchada Katedee Waradanan Hemniti, and Wanrak Srisung)

P.84-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ