ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Volume 2 Issue1 January – June 2017)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-13 การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (The image and value of the Bangkokian toward the tourism in Thailand)
จุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์ และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (Chutima Kraiarb Chutima Phothisuwan and Nanmanas Potisatian)

P.14-23 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Behavior of Information Technology Use of Students at Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University)
อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ และ ชูชาติ ศิริปัญจนะ (Ittipat Yhothaphan and Choochart Siripunjana)

P.24-33 ระบบจัดส่งอาหารด้วยการนำทางแบบชาญฉลาด (Food Delivery Systems with Intelligent Navigation)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

P.34-43 ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อเฟซบุ๊คในฐานะสื่อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (The Expectation and Satisfaction through Social Network with Blindness in Bangkok)
บัญจรัตน์ สังข์น้อย และ ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง (Babjarat sangnoi and Dr.Sahaparp Porkatong)

P.44-57 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม (A Confirmatory Factor Analysis of the Computer Self-Efficacy of Operational Staff in Business Industrial)
รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Rungroj Subanjui)

บทความวิชาการ

P.58-63 Blended Training Concept: Hands-on and Micro Training through Bring Your Own Device
Annop Piyasinchart (อรรนพ ปิยะสินธ์ชาติ)

P.64-73 Why Generation Z’ Digital Literacy can be Improved through Digital Storytelling?
Purita Sayavaranont and Panita Wannapiroon (ภูริตา สายะวารานนท์ และ ปณิตา วรรณพิรุณ)

P.74-86 เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบในทางเทคนิคสำหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์ (Equipment and Tools for the Production Techniques of Video and Film)
สัตยา กัณฑเจตน์ (Sataya Guntajetn)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง