ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 (Volume 1 Issue 1 July – December 2016)

P.2-4 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-13 การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ (Content Analysis of ASEAN News of Bangkok Biz, Khao Sod and Post Today)
ณาตยา ฉาบนาค (Nattaya Chabnak)

P.14-21 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Gratification and the Utilization of the LINE Application by Monks Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Mahamakut Buddhist University for the Purpose of Education and the Dissemination of Buddhism)
อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์ (Ausanee Srisawat)

P.22-29 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (The Factors Influencing Decision to Pursue Bachelor of Mass Communication (English Program))
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.30-41 การตัดสินใจเลือกสอบใบรับรองมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Decision to Obtain IT Certificate of Personnel and Students Majoring in Computer between Rajamangala University of Technology and Chulalongkorn University)
วิสุตา วรรณห้วย และ ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข (Wisuta Wannahuay and Chutima Beokhaimook)

P.42-49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต (Factors Influencing the Decision to Pursue Undergraduate Degree of Students in Dusit District)
ดวงฤทัย แก้วคำ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Doungruethai Kaewkam and Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate)

P.50-61 อิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารที่ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลกับนกปรอดหัวโขน (The Influence of Factor of Sound Communication to Intermediate between Person and the Red-Whiskered Bulbul)
พิศาล พันธุ์วัฒนา (Pitsarn Phanwattana)

บทความวิชาการ

P.62-71 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (Prosocial Media for Education)
พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนะนันทน์ (Proud Arunrangsiwed and Siriporn Meenanan)

P.72-78 ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี พ.ศ. 2559 (Overview of Three Quarters in Advertising Industry 2016)
อรรณพ ดวงมณี และ ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี (Aunnop Duangmanee and Asst.Prof.Dr.Jakgreerat Sangvari)

P.79-83 ใบนำส่งบทความ/แบบสมัครสมาชิก/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง