นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทาง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและ ภายนอกประเท โดยรับบทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งบท ความสามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม และใช้การ Peer-review แบบ Double Blinded  ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่อยู่ข้างล่าง หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและเป็น ข้อคิดเห็นของ ผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template