ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Volume 1 Issue 1 January – June 2016)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-19 การรับรู้การโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (Advertised Awareness Relating Consumer Behavior on Buying 3 in 1 Instant Coffee in Bangkok)
ศรัณภร มาลายะ และ ดร.ไกรพุฒิ กีรกะจินดา (Sarunporn  Malaya and Dr.Kraiphut Keragachinda)

P.20-25 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูมของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (Satisfaction of Students to Teaching through the GoogIe Classroom in Thonburi Commercial College)
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล (Chantip Leelitthum and Ponpen Eak-ieamvudtanakul)

P.26-33 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting Self-Development of Elderlies in Social Network in Bangkok)
สุคี  ศิริวงศ์พากร (Asst.Prof.Sukee Siriwongpakorn)

P.34-43 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายที่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ
ในการเลือกซื้อตราสินค้าสีเบเยอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Advertising, Sales Promotion, and Personal Selling Relation with Consumer Trust in Consuming Beger Paints Products of Residents in Bangkok Metropolitan)
สัตยา กัณฑเจตน์ และ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (Sataya Guntajetn and Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate)

P.44-55 การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา (The Synthesize Quality Criteria of Education Digital Television Stations)
จักรีรัตน์ แสงวารี (Asst.Prof.Dr.Jakgreerat Sangvari)

บทความวิชาการ

P.55-65 การสื่อสารของกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ในยุคดิจิทัล (The Communication of online games player in digital era)
อภิวรรณ ศิรินันทนา (Asst.Prof.Apiwan Sirinantana)

P.66-77 “กูเกิลแอปพลิเคชัน” นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา (“Google App” Innovation for Education to Vocational Education)
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ (Dr.Sorraya Priaoprasit)

P.78-86 ไทยแลนด์ 4.0 และการตลาด 3.0 กับความอยู่รอดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Thailand 4.0 and Marketing 3.0: Business Adaptation of Printing Media)
ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (Theerawat Udomsincharoenkij)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/แบบสมัครสมาชิก/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความวิชาการ (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม และใช้การ Peer-review แบบ Double Blinded ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับ ผ่านระบบส่งบทความออนไลน์เท่านั้น โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ไม่อยู่ระหวางการส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template