ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) : Volume 8 Issue 1 (๋January-June 2022)

P.2-8 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อออนไลน์ / The Adaptation of Media Outlets toward Business Survival and Social Role: Case Studies of Online Media Organizations
เอกพล เธียรถาวร และปาจารีย์ ปุรินทวรกุล / Ekapon Thienthaworn and Pajaree Pulintawaragoon

P.19-30 การพัฒนาสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมฐานการเรียนรู้อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / The Development of Digital Media with Augmented Reality Technology for Enhance Learning Base of The Natural Science Park Project in Suan Pueng District, Ratchaburi
นาวิน คงรักษา เมตตา คงคากูล ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข / Nawin Kongrugsa, Metta Kongkakul, Piyawadee Pongsawat and Chananchida chunpungsuk

P.31-42 การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ไวยากรณ์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / The Effectiveness of the Website of the University Educational Quality Assurance Agency in Thailand on the User Experience
ธัญจิรา เฉลยทิศ / Thanjira Chaloeytit

P.43-54 การศึกษาประสิทธิภาพเว็บไซต์หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ / Cooperative Learning Management: Student Teams Achievement Divisions (STAD) via Instagram in Computer-related Crime Act of Secondary 3 Students at Saint Gabriel’s College
ปิยะณัฐ พรมสาร / Piyanat Promsarn

P.55-68 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Effect of Social Studies Activities Integrated with Flipped Classroom and Augmented Reality on the Analytical Thinking and Inquisitiveness of Fifth Grade Students
ดารารัตน์ วงศ์เรืองศักดิ์ เกศินี ครุณาสวัสดิ์ และ แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี / Dararat Wongruengsak, Kasinee Karunasawat and Jaemjan Sriarunrasmee

P.69-78 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านขายยา / Development of Pharmacy Management Information System
สุริษา บุญเจริญ และ จันจิรา ดีเลิศ / Surisa Booncharoen and Janjira Deelert

P.79-90 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศที่มีผลต่อการสื่อสารของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ / Knowledge and Attitudes About Gender Equality Affecting Communication of Secondary School Teachers Under Phitsanulok-Uttaradit Secondary Educational Service Area Office
อุษณีย์ มากประยูร และ จักภพ พานิช / Usanee Makprayoon and Jakpop Panich

P.91-108 เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชียง / Story and Storytelling for Reflection Ban Chiang Community based Tourism Identity
ดุริยางค์ คมขำ / Duriyang Komkhum

บทความวิชาการ

P.109-122 ละครโทรทัศน์ไทยกับการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ผ่านวัฒนธรรมมวลชน / Thai TV Series to Drive Soft Power through Popular Culture
ประกายกาวิล ศรีจินดา / Prakaikavin Srijinda

P.123-129 The Challenge of Digital Citizenship for Youth in Cybercrimes / ความท้าทายของการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับเยาวชนในอาชญากรรมไซเบอร์
Kanchana Meesilapavikkai / กาญจนา มีศิลปวิกกัย

P.122-126 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

บทความฉบับสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *