ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
คุณภัคปวีร์ กลิ่นมาลัย (พร) 062-557-2662
คุณนภาพร ภู่เพ็ชร (จอย) 089-962-3445
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6833, 6817
e-Mail: jmct@rmutp.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/jmctrmutp/