ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (Volume 3 Issue 2 July – December 2018)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-21 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกลุ่มทรัพยากรด้านพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Corporate Social Responsibility (CSR) of Energy Resources Business Organizations registered on the Stock Exchange of Thailand) 
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล (Chinoros Thinwilaisakul)

P.22-29 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ (The Communication and Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai)
นิศากร  ไพบูลย์สิน (Nisakorn Paiboonsin)

P.30-39 ปัจปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเกี่ยวกับรูปร่างที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (Factors Relates to Consumer Purchasing Decisions of Dietary Supplement Products Certified by the Food and Drug Administration (FDA))
ปรียาณัฐ เสริมศิลป์ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Preeyanut Seamsin and Wimonpan Arpavate)

P.40-47 การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ (Marketing communication of Thibaan the Series)
เสาวลักษณ์ แก้วไซอินทร์ และ ประกายกาวิล ศรีจินดา (Saowarak Kaewsaiin and Prakaikavin Srijinda)

P.48-53 พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Exposure Behaviors, Uses and Gratifications of the Students with Faculty of Management Science Website, Suan Sunandha Rajabhat University) 
นันทิดา โอฐกรรม (Nantida Otakum)

P.54-61 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Design and Development of the Cooperative Education Management System for the Faculty of Business Administration King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) 
ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน และ ธนะวัชร จริยะภูมิ (Piyawat Tratsaranawathin and Tanawat Jariyapoom)

บทความวิชาการ

P.62-71 แนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย (The Direction of Digital Television’ s Content Regulation in Thailand) 
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-80 My Mom Asks Me to Love Pink: The Compliance Strategies Used in Family Communication (รูปแบบการสื่อสารเชิงเชิญชวนในครอบครัวด้านการจูงใจให้ชอบสีชมพู)
Jaruwan Chaloemboon Proud Arunrangsiwed and Kanyapat Utapao (จารุวรรณ เฉลิมบุญ พราว อรุณรังสีเวช และ กัญภัส อู่ตะเภา)

P.81-84 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *